gra_o_wsji_zoom

18 lipca (pią­tek)
Godz. 20:30 /​ Otwarty Ogród, dzie­dzi­niec Insty­tutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny
Tuż przed tego­rocz­nymi Mistrzo­stwami Świata w piłce noż­nej do kin tra­fił film Mun­dial. Gra o wszystko, opo­wia­da­jący histo­rię ostat­niego wiel­kiego suk­cesu pol­skiej repre­zen­ta­cji pił­kar­skiej. Trans­mi­sje meczów, które oglą­dała cała Pol­ska, nazwano póź­niej „naj­pięk­niej­szym seria­lem stanu wojennego”.

Na pro­jek­cję filmu zapra­szamy wszyst­kich w naj­bliż­szy pią­tek, o godz. 20.30, do Otwar­tego Ogrodu na dzie­dzińcu Insty­tutu Sztuki Wyspa. Na seans obo­wią­zuje wstęp wolny, a szcze­gól­nie ser­decz­nie zapra­szamy miesz­kań­ców oko­lic stoczni: ulic Jara­cza, Robot­ni­czej. Kosy­nie­rów Gdyń­skich, Jana z Kolna, Doki i pobliskich.

Ideą Otwar­tego Ogrodu jest stwo­rze­nie, w ramach warsz­ta­tów pro­jek­to­wych z miesz­kań­cami i arty­stami, tym­cza­so­wych ogro­dów /​ warzyw­ni­ków, a także nowego miej­sca spo­tkań i rekreacji.

Otwarty Ogród powstaje w ramach Festi­walu Alter­na­tiva 2014: Błęd­nik Codzien­no­ści orga­ni­zo­wa­nego przez Insty­tut Sztuki Wyspa/​Fundację Wyspa Pro­gress we współ­pracy z Mia­stem Gdańsk. Part­ne­rem pro­jektu Otwarty Ogród jest Euro­pej­skie Cen­trum Solidarności.