2007–2014, dwu-​​kanałowa insta­la­cja video

Ta praca łączy ze sobą dwa miej­sca odle­głe od sie­bie na wszel­kie moż­liwe spo­soby – nie­uży­tek w pół­noc­nym Iraku oraz kościół we Wło­szech – poprzez dzwon odlany ze złomu pozo­sta­wio­nego po woj­nie. Pro­jekt wyma­gał pre­fa­bry­ka­cji mate­riału w Iraku, trans­portu przez ląd i morze do Włoch, odla­nia dzwonu we Wło­szech i wysta­wie­nia go w kościele, z wyda­rze­niami towa­rzy­szą­cymi takimi jak wykłady, per­for­mance i publikacja.

Histo­ria zna sytu­acje gdy dzwony prze­ta­piano na działa w cza­sie wojny, bo bra­ko­wało brązu. Pro­jekt odwraca tę trans­for­ma­cję. Zwraca Euro­pie metal użyty do pro­duk­cji broni w for­mie dzwonu. Zde­sa­kra­li­zo­wany kościół romań­ski w San Mat­teo służy obec­nie za cen­trum sztuki i ma niszę w fasa­dzie, miej­sce prze­zna­czone na dzwon. Prze­ro­śnięta rzeźba, którą odlano, jest jed­nak zbyt wielka by ją umie­ścić na fasa­dzie. Ten pozba­wiony swo­jej funk­cji dzwon będzie leżał obok; niemy obiekt, który nie może zawo­łać na modli­twę, ani ostrzec przed nad­cho­dzą­cym niebezpieczeństwem.

Dzia­łal­ność i histo­ria Nazhada, kur­dyj­skiego przed­się­biorcy z Sulej­ma­nii, były impul­sem dla pro­jektu. Jego pasja topie­nia metali z cza­sów dzie­ciń­stwa stała się źró­dłem dochodu. Inte­re­sem i misją Nazhada jest recy­klo­wa­nie odpa­dów z pól walki i sprze­da­wa­nie prze­to­pio­nego metalu, który znaj­duje kup­ców na całym świe­cie. Jego dzia­łal­ność jest kon­tro­wer­syjna, bo przed­się­wzię­cie które uczy­niło go boga­tym czło­wie­kiem, nie byłoby moż­liwe bez wojny iracko-​​irańskiej (1980−88) i obu wojen w Zatoce (1991, 2003).

Nazhad uty­li­zuje miny, bomby, kule, czę­ści samo­lo­tów i czoł­gów, pozo­sta­ło­ści ope­ra­cji woj­sko­wych. Osta­tecz­nym pro­duk­tem jego dzia­łań są meta­lowe bloki, które sprze­daje jako mate­riał do dal­szej pro­duk­cji, nawet do Chin. W fil­mie pro­wa­dzi nas poprzez świat swo­jej pracy i opo­wiada o życiu. Oka­zuje się że prak­tyczne doświad­cze­nie naby­wane latami, dało mu wie­dzę nie tylko na temat metalu ale także obrotu bro­nią, z któ­rej metal wytapia.

- Hiwa K | Aneta Szyłak -

2015-08-28 11.36.25