nieuzytkisztuki

Elż­bieta Jabłoń­ska, Nie­użytki Sztuki, dzier­żawa pod uprawę, dzia­ła­nie w prze­strzeni publicz­nej, 2014

Ogól­no­pol­ski pro­jekt Elż­biety Jabłoń­skiej doty­czy bez­płat­nej dzier­żawy  kawał­ków ziemi przy­le­głych do publicz­nych gale­rii i muzeów. To pro­po­zy­cja zaan­ga­żo­wa­nia publicz­no­ści w pro­ces inter­wen­cji w prze­strzeń nie tylko mia­sta lecz rów­nież sztuki, czego następ­stwem może być zmiana nasta­wie­nia do sztuki współ­cze­snej,  znie­sie­nie bariery mię­dzy ofi­cjalną insty­tu­cją kul­tury a miesz­kań­cami. Udo­stęp­nie­nie terenu nale­żą­cego do gale­rii  miesz­kań­com, sąsia­dom, publicz­no­ści, może stać się począt­kiem pro­cesu kre­owa­nia nowej prze­strzeni spo­tka­nia, opie­ra­ją­cego się na wymia­nie i  współ­od­po­wie­dzial­no­ści w działaniu.

Pro­po­no­wana uprawa doty­czy warzyw sezo­no­wych,  roślin polnych i ozdob­nych. Opiera się na idei pod­wyż­szo­nej grządki, która umoż­li­wia zaan­ga­żo­wa­nie w pro­jekt rów­nież oso­bom star­szym, z nie­peł­no­spraw­no­ścią, dzieciom.

Koor­dy­na­cja pro­jektu: Elż­bieta Okroy, Ewa Okroy

www​.nie​uzyt​kisz​tuki​.pl