Lendlabor_AR_0612 Lendlabor_Manual_opengarden-05

Len­dla­bor, Ogród codzien­nych prak­tyk /​ Otwarty Ogród w Stoczni, insta­la­cja prze­strzenna, 2014

Pro­jekt ma na celu wypra­co­wa­nie nowego spoj­rze­nia na sprzeczne inte­resy na tere­nach byłej Stoczni Gdań­skiej, a także zak­ty­wi­zo­wa­nie życia spo­łecz­nego. Pro­ces budowy Otwar­tego Ogrodu zaczyna się serią trzech warsz­ta­tów anga­żu­ją­cych lokalną spo­łecz­ność i lokalne pod­mioty w przy­go­to­wa­nie sadzo­nek jadal­nych roślin prze­zna­czo­nych do póź­niej­szego zebra­nia. Kolejny etap polega na skon­stru­owa­niu wła­ści­wych ogro­do­wych insta­la­cji. Jako miej­skie meble mogą one odgry­wać różne role: stół może być nie tylko zwy­kłym sto­łem, ale rów­nież kuch­nią, sto­łem do dys­ku­sji lub sto­łem do tenisa stołowego.

Wspól­nie zapro­jek­to­wane i zbu­do­wane insta­la­cje mają nie tylko zmie­nić wizu­alne postrze­ga­nie tere­nów postocz­nio­wych, lecz także stwo­rzyć nowe miej­sce spo­tkań i spro­wo­ko­wać inny poziom dys­ku­sji. Może to umoż­li­wić zna­le­zie­nie nowego spo­sobu współ­pracy pomię­dzy ini­cja­ty­wami, które wal­czą o utrzy­ma­nie stoczni w zbio­ro­wej pamięci miesz­kań­ców Gdań­ska, jak rów­nież uła­twić opra­co­wa­nie spój­nej wizji na przy­szłośc poprzez pod­ję­cie dzia­łań teraz.