Olaf Brze­ski - uro­dzony w 1975 r. we Wro­cła­wiu. Ukoń­czył Wydział Archi­tek­tury na Poli­tech­nice Wro­cław­skiej (1995) oraz Wydział Rzeźby na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu (2000). Mieszka i pra­cuje we Wro­cła­wiu. Arty­sta z nie­zwy­kłą wyobraź­nią rein­ter­pre­tuje tra­dy­cję i moż­li­wo­ści rzeźby. Inte­re­suje go zarówno jej mate­rialny wymiar – cię­żar, masa, fak­tura – jak i czy­sta poten­cjal­ność; moż­li­wość lub nie­moż­li­wość opi­sa­nia zja­wisk lub histo­rii za pomocą kon­kret­nej mate­rii. Sze­reg prac arty­sty odnosi się też wprost do figury ludz­kiej, opi­su­jąc jed­nak nie tyle jej fizyczny, co emo­cjo­nalny wymiar. W rzeź­biar­skich cia­łach Brze­skiego roi się nie­sa­mo­wi­tość, nie­co­dzien­ność, nie­na­tu­ral­ność i prze­ska­lo­wa­nie. Źró­dłem tych fan­ta­stycz­nych i zaska­ku­ją­cych form jest nie­za­wod­nie myśl, a następ­nie rysu­nek – jako naj­prost­sza meta­fora aktu kreacji.