Ana Pečar & Oliver Ressler, In the Red, HD film, 20 min., 2014

Ana Pečar & Oli­ver Res­sler, In the Red, HD film, 20 min., 2014

Jak, jeśli w ogóle, możemy zacząć od początku? Czy świat może zostać wyobra­żony jako lep­sze, uczciw­sze, rów­no­rzęd­nie dostępne miej­sce? Wyobraź­nia to słowo zbyt długo zapo­mniane w myśle­niu politycznym.

Insty­tut Sztuki Wyspa anon­suje pierw­szą wystawę tego­rocz­nego pro­gramu Alter­na­tiva Wizje poli­tyczne: Świat od nowa Oli­vera Res­slera, otwie­ra­jąca się 29 kwiet­nia o godz. 19.00. Zamiesz­kały we Wied­niu arty­sta, z któ­rym Wyspę połą­czyła już jej pierw­sza wystawa w stoczni BHP w 2004 roku jest dla nas klu­czową posta­cią kształ­tu­jącą wyobra­że­nia o zagad­nie­niach takich jak alter­na­tywne formy orga­ni­za­cji życia spo­łecz­nego, eko­no­micz­nego i ochrony śro­do­wi­ska. Pra­cu­jąc z Res­sle­rem regu­lar­nie wiemy, że jest on arty­stą, który poprzez swoją postawę, zaan­ga­żo­wa­nie i pole zain­te­re­so­wań jest dla nas sta­łym punk­tem odnie­sie­nia. Jak możemy się zor­ga­ni­zo­wać jako oby­wa­tele i miesz­kańcy? Jaka jest nasza rela­cja do pola wła­dzy? Jakie powią­za­nia eko­no­miczne i zależ­no­ści ogra­ni­czają nasze dzia­ła­nie? W jaki spo­sób wszyst­kie te oko­licz­no­ści mogą być prze­my­ślane na nowo? Od połowy lat 90 Res­sler podró­żuje po świe­cie bada­jąc, uczest­ni­cząc, doku­men­tu­jąc i upo­wszech­nia­jąc alter­na­tywne wobec głów­nego nurtu modele orga­ni­za­cji wspól­noty, jej eko­no­mii, form pro­te­stu i zagad­nień środowiskowych.

Tą pierw­szą dużą wystawą prze­glą­dową w Pol­sce Res­sler powraca do Wyspy aby zapre­zen­to­wać pro­jekty indy­wi­du­alne i zre­ali­zo­wane we współ­pracy, które dają nam wgląd w istotę kilku waż­nych ruchów spo­łecz­nych będą­cych odpo­wie­dzią na glo­balny kry­zys eko­no­miczny. Pre­zen­tuje też prace o bru­tal­nym zapro­wa­dze­niu neo­li­be­ral­nego porządku w kra­jach post­ko­mu­ni­stycz­nych oraz sze­ro­kie roz­wa­ża­nia nad demo­kra­cją. Wresz­cie sta­wia sze­reg pytań na temat prze­mocy i oporu, zagad­nień, któ­rym trzeba przy­glą­dać się na nowo w bie­żą­cej sytu­acji politycznej.

Wystawa Res­slera odbywa się w całym budynku Wyspy. Na par­te­rze arty­sta przed­sta­wia pięć prac, które przy­wo­łują glo­balny kry­zys eko­no­miczny i finan­sowy, oddłu­że­nie ban­ków ze środ­ków publicz­nych, surowe ogra­ni­cze­nia eko­no­miczne i ich kon­se­kwen­cje spo­łeczne. Dwie prace zaj­mują się for­mami oporu wobec form roz­wią­zy­wa­nia pro­blemu kry­zysu: trzy­ka­na­łowe video-​​instalacja Take The Squ­are (2012), oparte na roz­mo­wach pomię­dzy akty­wi­stami na pla­cach i w ruchach oku­pa­cyj­nych w Madry­cie, Ate­nach i Nowym Jorku, które Res­sler zaini­cjo­wał i sfil­mo­wał oraz jego naj­now­szy film In the Red (2014, współ­re­ży­se­ro­wany z Aną Pečar), na temat Strike Debt, orga­ni­za­cji, która powstała z ruchu Occupy Wall Street w Nowym Jorku. Na pię­trze Res­sler poka­zuje 9 fil­mów powsta­łych w latach 2002–2013, nie­które z nich we współ­pracy z part­ne­rami takimi jak Dario Azze­lini i Zanny Begg, które opo­wia­dają o ruchach alter-​​globalistycznych, zmia­nach poli­tycz­nych w Wene­zu­eli, glo­bal­nym ocie­ple­niu oraz pro­ble­mach trans­for­ma­cyj­nych w daw­nych repu­bli­kach sowiec­kich. Wszyst­kie te filmy zwią­zane są z okre­ślo­nymi for­mami walki, oporu i organizacji.

Wystawę można oglą­dać do 15 czerwca 2014.
Kura­torka: Aneta Szy­łak

Na otwar­ciu wystawy książka Oli­vera Res­slera Alter­na­tywne Eko­no­mie, Alter­na­tywne Spo­łe­czeń­stwa wydana przez Wyspę będzie dostępna w spe­cjal­nej cenie zniż­ko­wej. Książka ta przed­sta­wia róż­no­rodne formy alter­na­tyw­nego podej­ścia do spraw eko­no­micz­nych i spo­łecz­nych i sta­no­wiące reak­cję na sys­tem kapi­ta­li­styczny. Książka zawiera wstęp autor­stwa  Anety Szy­łak, esej Gregory‘ego Sho­lette‘a Questions form an Artist Who Spe­aks (and Reads, Wri­tes, Thinks, and Acts)/Pytania od arty­sty który prze­ma­wia (a także czyta, pisze myśli i działa) oraz 16 tek­stów opie­ra­ją­cych się na trans­kryp­cjach wywia­dów zare­je­stro­wa­nych w for­mie video, prze­pro­wa­dzo­nych na potrzeby pro­jektu przez Oli­vera Res­slera mię­dzy 2003 a 2007 rokiem.

Alter­na­tiva 2014 to wie­lo­mie­sięczny pro­gram wystaw i wyda­rzeń reali­zo­wany w tym roku pod hasłem Błęd­nik Codzien­no­ści, w któ­rym przy­glą­damy się prak­ty­kom życia codzien­nego prze­ni­ka­ją­cym poprzez sys­te­mowe ogra­ni­cze­nia i restrykcje.

Alter­na­tiva 2014 powstają we współ­pracy mię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa/​Fundacją Wyspa Pro­gressMia­stem Gdań­skiem. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego oraz Mia­sta Gdańsk. Part­ne­rem Alter­na­tiva jest Grupa Azoty SA.

 

logo_programKulturaalternativa_MATER_logo

Wystawa została zre­ali­zo­wana przy wspar­ciu finan­so­wym Komi­sji Euro­pej­skiej. Wystawa odzwier­cie­dla jedy­nie sta­no­wi­sko ich autora i Komi­sja Euro­pej­ska nie ponosi  odpo­wie­dzial­no­ści za umiesz­czoną w nich zawar­tość mery­to­ryczną. Przy wspar­ciu Pro­gramm Kul­tur Unii Europejskiej.

 

Mate­rial­ność to dwu­letni pro­jekt euro­pej­ski, reali­zo­wany we współ­pracy mię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa, Ves­sel w Bari, Poly­tech­nico w Toma­rze i Kibla w Mariborze.