fot. Jarosław Bartołowicz  (1)

Len­dla­bor, Otwarty ogród, 2014 –2015

Dwie młode architektki/​urbanistki z kolek­tywu Len­dla­bor stwo­rzyły meto­do­lo­gię spo­łecz­nie kon­sul­to­wa­nych i opar­tych na sta­ran­nych bada­niach sytu­acji lokal­nej nisko­bu­dże­to­wych zmian wpro­wa­dza­ją­cych życie w obszary zde­gra­do­wane. Pod­jęty w 2014 roku pro­jekt pozwo­lił wyod­ręb­nić lokal­nych lide­rów i cie­szył się zna­czą­cym powo­dze­niem wśród spo­łecz­no­ści lokal­nej. Zgod­nie z pier­wot­nymi zało­że­niami pro­jekt jest kon­ty­nu­owany. Przy­go­to­wany w zeszłym roku tym­cza­sowy ogród zosta­nie roz­bu­do­wany i wzbo­ga­cony o nowe rośliny, pie­lę­gno­wane przez miesz­kań­ców kwar­tału ulic sąsia­du­ją­cego ze stocz­nią oraz inne zain­te­re­so­wane osoby, do któ­rych też będą
nale­żały zbiory. Pro­jekt wypro­wa­dza z domów miesz­kań­ców, któ­rzy nie mają wspól­nej prze­strzeni prze­by­wa­nia, akty­wi­zuje do zespo­ło­wego dba­nia o este­tykę oto­cze­nia, mani­fe­stuje spo­łeczny wymiar sztuki w nie­sprzy­ja­ją­cym i pod­le­ga­ją­cym nie­ja­snej i nie­wy­star­cza­jąco komu­ni­ko­wa­nej trans­for­ma­cji oto­cze­niu, mani­fe­stuje zre­wi­ta­li­zo­waną ulicę Jara­cza jako wynik wspól­nego dzia­ła­nia w ubie­głym roku.

Koor­dy­na­to­rzy: Kaja Dłu­gosz, Kamila Pio­trow­ska, Michał Pod­gór­czyk, Bar­bara Tusk

Naj­bliż­sze spo­tka­nia /​ plac przed Insty­tu­tem Sztuki Wyspa, ul. Jara­cza i Robotnicza:

18 lipca, sobota, godz. 11.00 — Spa­cer po Stoczni z histo­rią w tle. Opro­wa­dza: Jakub Szczepański

Kalen­darz spotkań:

25 lipca, sobota, godz. 11.00 — Książka na Stoczni

1 sierp­nia, sobota, godz. 11.00 — Zumba

8 sierp­nia, sobota, godz. 11.00 — Spotkanie-​​niespodzianka

15 sierp­nia, sobota, godz. 12.00 — Książka na Stoczni

29 sierp­nia, sobota, godz. 11.00 — Joga!

5 wrze­śnia, sobota, godz. 11.00 — Samo Dobro, warsz­taty kuli­narne, kuch­nia społeczna

12 wrze­śnia, sobota, godz. 11.00 — Spotkanie-​​niespodzianka

19 wrze­śnia, sobota, godz. 12.00 — Książka na Stoczni

26 wrze­śnia, sobota  — Zakoń­cze­nie Otwar­tego Ogrodu

 

Minione spo­tka­nia:

16 maja, sobota, godz. 11.00 — robimy sadzonki, prze­sa­dzamy rośliny, budu­jemy stelaż

23 maja, sobota, godz. 11.00 — warsz­tat ciesielski

28 maja, sobota, godz. 20.00 — Histo­ria ogrod­nic­twa miej­skiego — spo­tka­nie z dr Kata­rzyną Rozmarynowską

6 czerwca, sobota, godz. 11.00 — zbi­jamy skrzynki na sadzonki oraz sie­jemy gro­szek i fasolkę

12 czerwca, pią­tek, godz. 20 –24 — ofi­cjalne otwar­cie Ogrodu

20 czerwca,
sobota, godz. 11.00 — Joga w Ogro­dzie

27 czerwca, sobota, godz. 12.00 — Książka w Stoczni