Orga­ni­za­to­rzy:

logo_wyspa  logo_fundacjaProgresslogo_gdański

Pro­jekt finan­so­wany ze środ­ków Mia­sta Gdańsk

Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego:

logo_mkidn

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Part­ne­rem Alter­na­tiva 2014 jest Grupa Azoty Zakłady Che­miczne “POLICE” SA.:

logo_azoty

 

Part­ne­rzy:

logo_austriackieFK

logo_49 logo_finland

Pro­jekt zre­ali­zo­wany przy pomocy Cul­ture Ireland

Part­ner wystawy Oli­viera Resslera:

logo_materialnosclogo_programKultura

Pro­jekt został zre­ali­zo­wany przy wspar­ciu finan­so­wym Komi­sji Euro­pej­skiej. Pro­jekt odzwier­cie­dla jedy­nie sta­no­wi­sko ich autora i Komi­sja Euro­pej­ska nie ponosi  odpo­wie­dzial­no­ści za umiesz­czoną w nich zawar­tość mery­to­ryczną. Przy wspar­ciu Pro­gramm Kul­tur Unii Europejskiej.

Mate­rial­ność to dwu­letni pro­jekt euro­pej­ski, reali­zo­wany we współ­pracy mię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa, Ves­sel w Bari, Poly­tech­nico w Toma­rze i Kibla w Mariborze.

Part­ne­rzy Otwar­tego Ogrodu:

logo_bualogo_ecs_pop

logo_landlaborlogo_pct logo_nobas

Part­ner Wystawy Hito Steyerl:

logo_ifa

Part­ner medialny:

Logo_trojmiastoPL