Orga­ni­za­to­rzy:

  logo_fundacjaProgresslogo_gdański

Pro­jekt finan­so­wany ze środ­ków Mia­sta Gdańsk

Patro­nat Honorowy:

logo_patronat

Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego:

logo_mkidn

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Part­ne­rzy:

logo_austriackieFK

logo_49 logo_wyspa

logo_theshow

Part­ne­rzy Otwar­tego Ogrodu:

logo_bualogo_ecs_pop

logo_landlaborlogo_pctFAWspólnota

Part­ner medialny:

Logo_trojmiastoPL