Orga­ni­za­tor

logo_wyspa  logo_fundacjaProgress

Patro­nat honorowy

logo_prezydentGdnaska

Part­ne­rzy

logo_gdańskilogo_mkidn

logo_architakturaUGlogo_UG

logo_austriackieFKlogo_tup

logo_fraglogo_materialnosclogo_programKultura

Pro­jekt został zre­ali­zo­wany przy wspar­ciu finan­so­wym Komi­sji Euro­pej­skiej. Pro­jekt odzwier­cie­dla jedy­nie sta­no­wi­sko ich autora i Komi­sja Euro­pej­ska nie ponosi  odpo­wie­dzial­no­ści za umiesz­czoną w nich zawar­tość mery­to­ryczną. Przy wspar­ciu Pro­gramm Kul­tur Unii Europejskiej.

Mate­rial­ność to dwu­letni pro­jekt euro­pej­ski, reali­zo­wany we współ­pracy mię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa, Ves­sel w Bari, Poly­tech­nico w Toma­rze i Kibla w Mariborze.

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Part­ner Tańca Stoczni

logo_proHelvetia

Part­ner Wido­ków Władzy

logo_IKM  logo_becZmiana

Part­ner Pro­gramu Edukacyjnego

logo_koloniaArtystow

Part­ner medialny

Logo_trojmiastoPL