Wystawa Uszczerbki i Straty Alter­na­tiva 2016 jest dedy­ko­wana pamięci arty­sty i foto­gra­fia  Kon­rada Pustoły (1976−2015), współ­twórcy i uczest­nika kilku edy­cji Alter­na­tiva. Kon­rad Pustoła ukoń­czył stu­dia eko­no­miczne na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim (2003) oraz arty­styczne w lon­dyń­skim Royal Col­lege of Art (2008). W swo­ich pro­jek­tach zaj­mo­wał się bada­niem wizu­al­nych aspek­tów rela­cji spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych. Lau­reat kon­kursu Pol­skiej Foto­gra­fii Pra­so­wej za cykl Sanna (2001). Uczest­nik wielu wystaw m. in. Nowi Doku­men­ta­li­ści (2005) CSW Zamek Ujaz­dow­ski w War­sza­wie, Blo­om­berg New Con­tem­po­ra­ries (2008) w Lon­dy­nie; Sto­ria, memo­ria, iden­ti­tia (2009) w Mode­nie, Pho­to­Espa­nia (2010) w Madry­cie, Praca i Wypo­czy­nek (Alter­na­tiva, 2011),  Buil­ding and Rem­nants w Guima­raes (2012), Wer­na­ku­lar­ność (2015). W 2010 roku wydał album Dark Rooms nagro­dzony w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie kata­lo­gów i albu­mów o sztuce Reminiscencje.

Konrad_fot Aneta Szyłak

fot. Aneta Szyłak