nieuzytki_08.03

3 sierp­nia (nie­dziela)
Godz. 14:00 /​ ogród Insty­tutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny

Alter­na­tiva, Nie­użytki Sztuki oraz Kuch­nia Spo­łeczna Trój­mia­sto zapra­szają na wyda­rze­nie — Pasta z chwasta.

Będzie to V spo­tka­nie z chwa­stami Arii Oklis w ramach Nie­użyt­ków Sztuki i jed­no­cze­śnie XV edy­cja Kuchni Spo­łecz­nej Trój­mia­sto. Spo­ty­kamy się w nie­dzielę 3.08 o 14:00 przy ulicy Doki 1 /​ 145 B w Otwar­tym Ogro­dzie na dzie­dzińcu Insty­tutu Sztuki Wyspa (dawne tereny Stoczni Gdańskiej).

Poga­dankę i spa­cer szla­kiem chwa­stów jadal­nych popro­wa­dzi Aria Oklis, gdań­ska malarka, poetka, chwa­sto­lożka. Będzie oka­zja do zebra­nia chwa­stów – oka­zów do swo­jego ziel­nika. Aria uczyła się o chwa­stach od swo­jej babci, przed­wo­jen­nej farmaceutki.

W Kuchni Spo­łecz­nej zasady są takie jak zwy­kle. Przy­no­simy wła­sną potrawę z pro­duk­tów pocho­dze­nia roślin­nego. Na przy­by­łych cze­kać będzie poczę­stu­nek z chwa­stów przy­go­to­wany przez gospo­da­rzy ale zachę­camy też do samo­dziel­nych eks­pe­ry­men­tów z pokrzywą lub koni­czyną. Prze­pi­sów można szu­kać na stro­nie Nie­użyt­ków Sztuki (http://​www​.nie​uzyt​kisz​tuki​.pl/​g​d​ansk) – codzien­nie będziemy dokła­dać nowe. Oczy­wi­ście zapra­szamy także z tra­dy­cyj­nymi „bez­chwa­sto­wymi” daniami wegań­skimi :)

W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach braku potrawy pro­simy o wrzu­ce­nie do puchy 15 zł. Zebrane środki prze­zna­czymy na Pra­cow­nię na rzecz Wszyst­kich Istot http://​pra​cow​nia​.org​.pl/

Pro­simy rów­nież, w miarę moż­li­wo­ści, o przy­nie­sie­nie wła­snych tale­rzy i sztućców.