Patty Chang - uro­dzona w 1972 r. w San Fran­ci­sco w Kali­for­nii. Mieszka i pra­cuje w Nowym Jorku. Począt­kowo stu­dio­wała malar­stwo; ukoń­czyła z tytu­łem licen­cjata Uni­wer­sy­tet Kali­for­nij­ski w San Diego w 1994, po czym prze­pro­wa­dziła się do Nowego Jorku, gdzie zwią­zała się ze sceną per­for­ma­tywną. Chang miała swoje wystawy indy­wi­du­alne w Museo Nacio­nal Cen­tro de Arte Reina w Madry­cie (2000), Bal­tic Art Cen­ter w Visby w Szwe­cji (2001), Jack Til­ton Gal­lery w Nowym Jorku (1999 I 2001), Ham­mer Museum w Los Ange­les (2005), w Bow­doin Col­lege Museum of Art w Run­swick w USA (2008) i wielu innych. Poja­wia się rów­nież na wysta­wach i per­for­man­sach zbio­ro­wych, takich jak Per­for­mance Festi­val at Kun­st­pa­no­rama w Lucer­nie w Szwaj­ca­rii (2000), Quadren­nial of Con­tem­po­rary Art w the Ste­de­lijk Museum voor Actu­ele Kunst w Ghent (2001), Mir­ror, Mir­ror on the Wall w the Mas­sa­chu­setts Museum of Con­tem­po­rary Art w North Adams (2002), Only Skin Deep: Chan­ging Visions of the Ame­ri­can Self at the Inter­na­tio­nal Cen­ter of Pho­to­gra­phy w Nowym Jorku (2003),  Still Points of the Tur­ning World w SITE w Santa Fe (2006), Family Pic­tu­res w Salo­mon R. Gug­gen­heim Museum w Nowym Jorku (2007) i na New Directors/​New Film Festi­val w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (2008). Jest pro­du­centką Revo­lver, euro­pej­skiej wer­sji pro­gramu tele­wi­zyj­nego w 2002 r. Chang otrzy­mała granty od New York Foun­da­tion for the Arts (1999), Louis Com­fort Tif­fany Foun­da­tion (2000), Roc­ke­fel­ler Foun­da­tion (2003) oraz Tides Foun­da­tion (2005). W 2003 r. była rezy­dentką wydziału na Sko­whe­gan School of Pain­ting and Sculp­ture w Maine. Mieszka i pra­cuje na Bro­okly­nie w Nowym Jorku.