Stadion

PGE Arena Gdańsk, makieta

Decy­zja o orga­ni­za­cji Mistrzostw Europy w piłce noż­nej w Pol­sce i na Ukra­inie wyzwo­liła praw­dziwą erup­cję pra­gnień i nadziei, część z nich zwią­zana była rów­nież z budową nowych sta­dio­nów. Nie­za­leż­nie od osią­gnięć spor­to­wych, PGE Arena Gdańsk pozo­staje naj­pięk­niej­szym obiek­tem spor­to­wym w tym regio­nie Europy. Wznie­siony w latach 2008 – 2011 sta­dion w swoim zało­że­niu archi­tek­to­nicz­nym miał wyra­żać cha­rak­ter i histo­rię Gdań­ska. Poszy­cie sta­dionu, do któ­rego użyto 18000 poli­wę­gla­no­wych pły­tek w sze­ściu odcie­niach żółci, w oglą­dzie nasu­wają sko­ja­rze­nie z bursz­ty­nem, zaś dźwi­gary kon­struk­cji dachu zostały ukształ­to­wane na podo­bień­stwo wrę­gów statku. Kon­struk­cja odnosi się więc do prze­szło­ści por­to­wej Gdań­ska, jest zapi­sem pamięci. Jed­no­cze­śnie, w zało­że­niu archi­tek­to­nicz­nym wyraźne jest wychy­le­nie w przy­szłość. Sta­dion, jak okre­śla to Joanna War­sza, jest bar­dziej maszyną niż budyn­kiem, sta­nowi ona węzeł roz­dziel­czy dla sieci ruchu samo­cho­do­wego, ener­gii i mediów. Jej zada­nie to opty­malne kie­ro­wa­nie stru­mie­niami ludz­kimi połą­czone z pre­zen­ta­cją odno­śnych arty­ku­łów kon­sump­cyj­nych, w tym wypadku sportu. Ta tech­no­kra­tyczna maszyna jest obiek­tem wyso­kiej wydaj­no­ści (high per­for­mance), który oprócz funk­cji spor­to­wej zapew­nia kom­plek­sową obsługę czasu wol­nego oraz roz­rywki. Per­for­mance Areny pod­po­rząd­ko­wany jest nad­rzęd­nemu postu­la­towi ren­tow­no­ści sportu i tury­styki oraz opty­ma­li­za­cji prze­strzeni użyt­ko­wych. Ponadto, jako naj­bar­dziej roz­po­zna­walny obiekt spor­towy PGE Arena Gdańsk służy jako magnes dla ruchu turystycznego.