2014, wideo, 5min 47s

Pisto­lety to film poświę­cony (nie­zwe­ry­fi­ko­wa­nej) histo­rii wyda­rzeń, jakie miały mieć miej­sce w War­sza­wie w 1968 roku, gdy w cza­sie straj­ków stu­denc­kich wła­dze miały naka­zać prze­wier­ce­nie luf pisto­le­tów i strzelb znaj­du­ją­cych się w kolek­cji Muzeum Woj­ska Pol­skiego. Strach człon­ków rządu przed wła­ma­niem się stu­den­tów do Muzeum w celu zdo­by­cia broni, miał zaowo­co­wać  roz­bro­je­niem  strzelb nawet z XVII wieku, w tym także tych uży­wa­nych pod­czas powsta­nia listopadowego.

Agnieszka_Polska_Wiktor_Orski_foto