Gdańsk i Kraków

Julien Bryan, Pol­ska 1936. Sceny z Kra­kowa i Gdań­ska, życie codzienne w Polsce

Mate­riał archi­walny pre­zen­tuje sce­ne­rie miej­ską w Gdań­sku. Zare­je­stro­wano ruch uliczny na ul. Dłu­giej w Gdań­sku, widzimy poli­cjanta dro­go­wego kon­tro­lu­ją­cego ruch samo­cho­dów, kobiety przy­glą­da­jące się witry­nom sklepowym.

Kadry pre­zen­tu­jące zamek pocho­dzą z Kra­kowa, nakrę­cono je naj­praw­do­po­dob­niej z mostu Pade­rew­skiego. Część doku­men­ta­cji poka­zuje Żydow­ską dziel­nicę, Kazi­mierz oraz place miej­skie z prze­chod­niami i robot­ni­kami. Poja­wia się rów­nież pol­ska reklama Tar­gów Świa­to­wych w Paryżu w 1937r.

Mate­riał udo­stęp­niony dzięki uprzej­mo­ści U.S. Holo­caust Memo­rial Museum