gdynia i dziewczyny

Julien Bryan, Pol­skie mia­sto por­towe, Gdy­nia i uczen­nice w Gdańsku

Pre­zen­ta­cja portu nad Morzem Bał­tyc­kim, zała­dunku węgla kamien­nego na statki i składu drzew­nego nie­da­leko stoczni. Doku­men­ta­cja ulic i archi­tek­tury Gdyni; malar­skie uję­cia łodzi pły­ną­cych po morzu i kana­łach miej­skich. Następ­nie, poja­wiają się kadry z Gdań­ska poka­zu­jące masze­ru­jące w szkol­nych uni­for­mach nasto­let­nie dziew­czyny, niosą one flagi nazi­stow­skie i śpiewają.

Mate­riał udo­stęp­niony dzięki uprzej­mo­ści U.S. Holo­caust Memo­rial Museum.