Praca_i_wypoczynek

Praca i wypo­czy­nek jest pierw­szą czę­ścią z serii publi­ka­cji Alter­na­tiva Edi­tions, które towa­rzy­szą wysta­wom pre­zen­to­wa­nym w ramach festi­walu. Publi­ka­cja ta jest teo­re­tycz­nym uzu­peł­nie­niem, które podej­muje dia­log z naj­waż­niej­szymi zagad­nie­niami poru­sza­nymi przez festi­wal w 2011, ale też w 2012 roku – z pro­ble­ma­tyką prze­mian pracy oraz ich skom­pli­ko­waną rela­cją wzglę­dem eko­no­mii czasu. W trzech roz­dzia­łach: Trud wypo­czynku, Koino­nia oraz Dokąd chcesz się dzi­siaj wybrać? zawarte zostały tek­sty, za pośred­nic­twem któ­rych można przyj­rzeć się współ­cze­snej sytu­acji pracy z per­spek­tywy uwa­run­ko­wań ekonomiczno-​​historycznych miesz­czą­cych się w dwóch tytu­ło­wych poję­ciach – pracy i czasu wol­nego, ponadto zagad­nie­niu koope­ra­cji i pracy umy­sło­wej na przy­kła­dzie współ­cze­snej prak­tyki arty­stycz­nej, a także przy­szło­ści pracy w ogóle. Tytuł ostat­niego roz­działu Dokąd chcesz się dzi­siaj wybrać? — hasło firmy Micro­soft z hero­icz­nych począt­ków epoki bańki inter­ne­to­wej – jest dzi­siaj jed­nym z naj­waż­niej­szych pytań współ­cze­snych spo­łe­czeństw. Kryją się za nim nie­po­koje o pracę emi­gran­tów, pre­ka­ryj­nych pra­cow­ni­ków umy­sło­wych i arty­stów, jak i pro­blemy zwią­zane z zani­ka­ją­cym sek­to­rem pracy fizycznej.

Publi­ka­cja zawiera prze­druki, tek­sty wcze­śniej nie tłu­ma­czone oraz wywiady m.in. takich auto­rów, jak: Max Weber, Cor­ne­lius Casto­ria­dis, Keti Czu­chrow, Borys Arwa­tow, Hito Stey­erl, Paul Lafar­gue, Ben Kafka, Geert Lovink, Henri Lefe­bvre, Sla­voj Žižek czy David Graeber.

Redak­tor pro­wa­dzący Alter­na­tiva Edi­tions: Krzysz­tof Gut­frań­ski
Pro­jekt gra­ficzny: Tomasz Bersz i Marian Misiak
Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2012, ISBN 978 – 83 – 924665−5−0
Nakład 500