Wycho­dząc z zało­że­nia, że prawo do mia­sta mają jego miesz­kańcy, zaś prze­strzeń miej­ska, w szcze­gól­no­ści prze­strzeń publiczna, jest prze­strze­nią zarówno wol­no­ści, jak rów­nież etycz­nej odpo­wie­dzial­no­ści, ideą prze­wod­nią ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych w ramach festi­walu Alter­na­tiva jest porząd­ko­wa­nie prze­strzeni miej­skiej przez pod­mioty demo­kra­tyczne. Sztukę postrze­gamy bowiem jako ini­cja­torkę i wehi­kuł zmiany spo­łecz­nej, zwłasz­cza w obsza­rze dzia­łań mia­sto­twór­czych, gdzie bierny mieszkaniec-​​użytkownik ma szansę prze­kształ­cić się w aktyw­nego uczest­nika prze­mian miej­skich oraz świa­do­mego i kre­atyw­nego oby­wa­tela. Towa­rzy­szące festi­wa­lowi dzia­ła­nia artystyczno-​​edukacyjne mają na celu two­rze­nie alter­na­tyw­nej mapy mia­sta poprzez rewi­ta­li­zo­wa­nie kul­tu­rowe obsza­rów mar­gi­na­li­zo­wa­nych, na dro­dze aktyw­nych nego­cja­cji, przede wszyst­kim z ich z miesz­kań­cami, w prze­ko­na­niu o poten­cjale kre­acyj­nym, lecz także inter­wen­cyj­nym oraz kry­tycz­nym dzia­łań arty­stycz­nych. Wymiar edu­ka­cyjny festi­walu w naj­szer­szym zakre­sie słu­żyć ma zatem roz­wo­jowi kapi­tału spo­łecz­nego oraz pie­lę­gno­wa­niu pamięci historycznej.

W ramach pro­gramu edu­ka­cyj­nego zapla­no­wano: opro­wa­dza­nie kura­tor­skie, spo­tka­nia przy wybra­nych obiek­tach wysta­wo­wych, wykłady edu­ka­cyjne, dys­ku­sje pane­lowe, wycieczki edu­ka­cyjne, warsz­taty edu­ka­cyjne dla mło­dzieży szkol­nej, warsz­taty edu­ka­cyjne dla 60+ oraz pro­jek­cje filmowe.

Hubert Bile­wicz: kura­tor pro­gramu edukacyjnego

Part­ne­rem pro­gramu edu­ka­cyj­nego jest Kolo­nia Artystów

Zapra­szamy do śle­dze­nia na bie­żąco kalen­da­rza wyda­rzeń na: www.alternativa.org.pl, www​.wyspa​.art​.pl
Pole­camy też stronę fb Insty­tutu Sztuki Wyspa oraz Alter­na­tiva