Program Edukacyjny

Warsz­taty dla mło­dzieży szkol­nej ‘Robot­nik Sztuki’

W ramach inter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów przy­go­to­wa­nych przez Robot­ni­ków Sztuki z PGR ART, uczest­nicy zostaną zapro­szeni na ple­ner po tere­nach po-​​stoczniowych, gdzie na pod­sta­wie udo­stęp­nio­nych przez PGR foto­gra­fii Stoczni Gdań­skiej z lat 2001–2008 otrzy­mają ‘zada­nia do wykonania’.

Czer­wiec — wrze­sień
20 spo­tkań x 5 godzin lekcyjnych  

Kalen­darz naj­bliż­szych warsztatów:

4.06.2013, 5.06.2013, 6.06.2013,

7.06.2013, 8.06.2013, 11.06.2013,

18.06.2013, 25.06.2013,

26.06.2013, 27.06.2013

 

Pro­jek­cje filmowe

Insty­tut Sztuki Wyspa
Godz. 17:00 /​ Sala kon­fe­ren­cyjna, Insty­tutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny

W pro­gra­mie:

23 sierp­nia — Dwaj ludzie z szafą,
reż. Roman Polań­ski, 1958, 15’
wpro­wa­dze­nie: Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański).

Odbyły się:

11 lipca  — Metro­po­lis,
reż. Fritz Lang, 1927, 145’
wpro­wa­dze­nie: Huber Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański)

19 lipca — Ber­lin – sym­fo­nia wiel­kiego mia­sta,
reż. Wal­ter Rut­t­mann, 1927, 74’
wpro­wa­dze­nie:  Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański)

26 lipca - Czło­wiek z kamerą,
reż, Dżiga Wier­tow, 1929, 68’
wpro­wa­dze­nie: dr Joanna Sar­biew­ska (Uni­wer­sy­tet Gdański)

2 sierp­nia — Do widze­nia, do jutra,
reż. Janusz Mor­gen­stern, 1960, 89’
wpro­wa­dze­nie:  Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański);

9 sierp­nia -  Śmierć w Wene­cji,
reż. Luchino Visconti, 1971, 130’
wpro­wa­dze­nie: Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański)

 

Opro­wa­dza­nie kuratorskie

Hala 90B
Godz. 12:00 /​ 2, 9, 16, 23 czerwca

Opro­wa­dzają: Aneta Szy­łak (IS Wyspa); Mak­sy­mi­lian Boche­nek (ASP Gdańsk); Jacek Frie­drich (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski); Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański);

 

Spo­tka­nia przy wybra­nych o obiek­tach wystawowych

Hala 90B
Godz. 12, 14, 16 /​ czerwiec-​​wrzesień

Uczest­nicy: Aneta Szy­łak (IS Wyspa); Mak­sy­mi­lian Boche­nek (ASP Gdańsk); Jacek Frie­drich (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski); Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski); Krzysz­tof Gut­frań­ski, Alek­san­dra Grzon­kow­ska (IS Wyspa); Dorota Grubba (ASP Gdańsk); – czas trwa­nia ok. 45 min.

 

Wykłady

Insty­tut Sztuki Wyspa
Godz. 18:00 /​ środy, czer­wiec — wrze­sień
Wstęp wolny

Naj­bliż­szy wykład

Dr Gabriela Świ­tekInne mia­sto - 25 wrze­śnia

Tytuł wykładu jest odwo­ła­niem do cyklu foto­gra­fii Elż­biety Janic­kiej i Woj­cie­cha Wil­czyka zapre­zen­to­wa­nego w 2013 roku w Zachę­cie – Naro­do­wej Gale­rii Sztuki. Inne mia­sto Janic­kiej i Wil­czyka uka­zuje archi­tek­to­niczną pano­ramę współ­cze­snej War­szawy, a dokład­niej obraz tych czę­ści mia­sta, które w cza­sie oku­pa­cji pozo­sta­wały w gra­ni­cach getta. Wykład, inspi­ro­wany tym pro­jek­tem arty­stycz­nym, ana­li­zuje pro­blem prze­strzeni pamięci oraz wybrane współ­cze­sne prak­tyki urba­ni­styczne. War­szawa jest przy­kła­dem mia­sta, w któ­rym „miej­sce po get­cie” jest wypeł­niane przez cen­trum biz­ne­sowe a nie­ustanne budo­wa­nie i burze­nie roz­grywa się na tle walki o „prawo do gruntu” i „prawo do horyzontu”

 

Sąsiedz­two warzyw — warsz­taty edu­ka­cyjne dla 50+

Dr Sła­wo­mir Lip­nicki, ASP Gdańsk)

Miej­sce: warsz­taty zor­ga­ni­zo­wane zostaną na stry­chu, na ulicy Ste­fana Jara­cza. Trwać będą od 23.09.2013 do 30.09.2013 w cza­sie 5 zajęć po 5 godzin.
Dba­jąc o zrów­no­wa­żony roz­wój spo­łe­czeństw, współ­cze­śni pro­jek­tanci miast podej­mują for­mułę alle­lo­pa­tii jako poli­tyki sąsiedz­twa. Doko­nu­jąc rewi­ta­li­za­cji tere­nów, jako jeden z istot­nych ele­men­tów gry o kapi­tał, staje się pro­ces uto­wa­ro­wie­nie­nia pamięci i toż­sa­mo­ści miesz­kań­ców. Także, wraz z takim spo­so­bem kre­owa­nia wspól­noty, udział w dobrach kul­tury pod­lega uryn­ko­wie­niu, a anty­de­mo­kra­tyczny cha­rak­ter zawłasz­cza­nia pamięci zbio­ro­wej powo­duje wyklu­cza­nie. W ramach „spo­łe­czeństw bez wła­ści­wo­ści” –sąsiedz­two, jest tu nie tylko kupio­nym przy­wi­le­jem, lecz także sta­nowi o dostęp­no­ści „do bycia skądś”. Pod­jęty z miesz­kań­cami ulic Ste­fana Jara­cza i Robot­ni­czej pro­jekt warsz­ta­tów, dla osób 50+ w ramach pro­gramu edu­ka­cyj­nego Alter­na­tiva 2013, jest formą zobra­zo­wa­nia sąsiedz­twa. Tego, które poprzez codzienne doświad­cza­nie two­rzą­cych przez miesz­kań­ców miejsc, sta­nowi o ich indy­wi­du­al­nej pamięci.  Gdzie pamięć, zdję­cia rodzinne, wyobraź­nia, staną się impul­sem do stwo­rze­nia reflek­sji nad miej­scem życia. Tak, aby nie tra­cąc tego co ważne, usank­cjo­no­wać kształt prze­mian tego co wspólne.

 

Wycieczki edu­ka­cyjne

Dr Dorota Grubba-​​Thiede (ASP Gdańsk) „PRZE­CHOD­NIU POWIEDZ…”
–  ścież­kami  zna­czeń i form GDAŃ­SKICH MIEJSC UPAMIĘTNIENIA .

Opro­wa­dza­nie w mie­ście począw­szy od pomnika Stocz­niow­ców
7 wrze­śnia 14.30 – 17.30

 

Do widze­nia, do jutra. Mia­sto przy­szło­ści — dys­ku­sja panelowa

Insty­tut Sztuki Wyspa
5 paź­dzier­nika (sobota) /​  godz. 17:00

Aneta Szy­łak (IS Wyspa); Jacek Fri­drich (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski); prof. Jacek Domi­ni­czak (ASP Gdańsk); prof. Lucyna Nyka (Poli­tech­nika Gdań­ska), Lidia Makow­ska (Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tura Miej­ska) — czas trwa­nia 2,5 godz.

 

Pro­gram Edukacyjny

W ramach pro­gramu edu­ka­cyj­nego Alter­na­tiva 2013 zapla­no­wano: opro­wa­dza­nie kura­tor­skie, spo­tka­nia przy wybra­nych obiek­tach wysta­wo­wych, wykłady edu­ka­cyjne, dys­ku­sje pane­lowe, wycieczki edu­ka­cyjne, warsz­taty edu­ka­cyjne dla mło­dzieży szkol­nej, warsz­taty edu­ka­cyjne dla 60+ oraz pro­jek­cje filmowe.

 
22/07/2013

Wykłady minione

 

GABRIELA ŚWI­TEK - Inne mia­sto — 25 września

JACEK DOMI­NI­CZAK - Lear­ning from Gdańsk. Stra­te­gie recy­klingu prze­strzeni publicz­nych — 18 wrze­śnia

MONIKA ZAWADZKA - Mia­sto typu euro­pej­skiego. Reak­ty­wa­cja?  - 11 wrze­śnia

JAGODA ZAŁĘSKA-​​KOCZKO — Sza­leń­stwo u wła­dzy — nazi­stow­skich urba­ni­stów wizje Gdań­ska — 21 sierpnia

JOANNA ERBEL — Walka o prawo do mia­sta czyli o co? Prze­miana pola dzia­ła­nia miej­skich akty­wi­stek i akty­wi­stów od prze­strzeni publicz­nej po dobro wspólne — 7 sierpnia

MARTA ŻAKOW­SKA - Star­sze Mia­sta — 31 lipca

Dr IWONA LUBA  - Metro­po­lis, czyli naro­dziny nowo­cze­snego Ber­lina u progu lat dwu­dzie­stych XX wieku — 24 lipca

Dr hab. inż. arch. JAKUB SZCZE­PAŃSKI - Zepsute mia­sto - 21 czerwca

Prof. dr hab. MARIA MEN­DEL - Mia­sto peda­go­giczne  — 26 czerwca

Prof. TOMASZ SZLEN­DAK  -  Udomawiana/​​inscenizowana. Prze­strzeń miej­ska mię­dzy publicz­nym a pry­wat­nym - 3 lipca

Dr hab. KRZYSZ­TOF RUT­KOW­SKI  - Mia­sto jako Księga - 10 lipca

Dr hab. PIOTR LORENS -  Dzie­dzic­two wspólne — dzie­dzic­two podzie­lone — wyzwa­nia dla urba­ni­styki  — 17 lipca