Insty­tut Sztuki Wyspa
Godz. 17:00 /​ Sala kon­fe­ren­cyjna, Insty­tutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny

Insty­tut Sztuki Wyspa zapra­sza do udziału w pro­gra­mie fil­mo­wym Alter­na­tiva 2013. Każdy film, poprze­dzony będzie wpro­wa­dze­niem zapro­szo­nego gościa.

W pro­gra­mie:

23 sierp­nia - Dwaj ludzie z szafą,
reż. Roman Polań­ski, 1958, 15’
wpro­wa­dze­nie: Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański).

Odbyły się:

11 lipca — Metro­po­lis,
reż. Fritz Lang, 1927, 145’
wpro­wa­dze­nie: Huber Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański)

19 lipca — Ber­lin – sym­fo­nia wiel­kiego mia­sta,
reż. Wal­ter Rut­t­mann, 1927, 74’
wpro­wa­dze­nie: Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański)

26 lipca - Czło­wiek z kamerą,
reż, Dziga Wier­tow, 1929, 68’
wpro­wa­dze­nie: dr Joanna Sar­biew­ska (Uni­wer­sy­tet Gdański)

2 sierp­nia — Do widze­nia, do jutra,
reż. Janusz Mor­gen­stern, 1960, 89’
wpro­wa­dze­nie: Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański);

9 sierp­nia - Śmierć w Wene­cji,
reż. Luchino Visconti, 1971, 130’
wpro­wa­dze­nie: Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdański)