28 wrze­śnia (sobota)
Godz. 14.00−16.00 /​ Plac Solidarności
Opro­wa­dza­nie w mie­ście od pomnika Stocz­niow­ców (punkt zbiórki)28 wrze­śnia (sobota)
Godz. 16:00 /​ Hala 90B
Spo­tka­nie przy Falowcu Julity Wójcik

Prze­chod­niu powiedz…- ścież­kami zna­czeń i form Gdań­skich Miejsc Upa­mięt­nie­nia. Opro­wa­dza­nie w mie­ście od pomnika Stocz­niow­ców: dr Dorota Grubba-​​Thiede

Wykła­dow­czyni Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku Dorota Grubba-​​Thiede, któ­rej pole zain­te­re­so­wań badaw­czych, peda­go­gicz­nych i kura­tor­skich wyzna­czają głów­nie rzeźba i prze­strzeń mia­sta, zapra­sza na opro­wa­dza­nie po mie­ście, które roz­pocz­nie się pod pomni­kiem Pole­głych Stocz­niow­ców na Placu Soli­dar­no­ści o godz. 14.

Prze­wod­niczka pro­po­nuje nam wyprawę poprzez urbanistyczno-​​emocjonalny wymiar Gdań­ska wyzna­czany miej­scami pamięci, archi­tek­tura monu­men­talną i drob­nymi inter­wen­cjami arty­stycz­nymi w prze­strzeni mia­sta zaczy­na­jąc od  Pomnika Stocz­niow­ców poprzez tereny Gro­dzi­ska, Głów­nego Mia­sta, Bisku­piej Górki i tere­nów Stoczni. Uda­wać będziemy się śla­dami dzia­łań i mate­ria­li­za­cji upa­mięt­nie­nia takich auto­rów i ini­cja­to­rów jak Bog­dan Pie­truszka, Jacek Krenz , Woj­ciech Mokwiń­ski, Elż­bieta Szczo­drow­ska, Grze­gorz Kla­man,  Robert Rumas, Maria Talaga-​​Korpalska  i Zyg­fryd Kor­pal­ski, Kry­styna Hajdo-​​Kućma i Win­cen­tego Kućma,  Wła­dy­sław  Pie­troń i Waw­rzy­niec Samp, Robert Kaja i Marek Tar­goń­ski oraz Jacek Kor­nacki. Wycieczka poszu­kuje też doku­men­tów pracy Aliny Sza­pocz­ni­kow, Wandy Czeł­kow­skiej, Adama Proc­kiego i wielu innych przy odbu­do­wie Głów­nego Mia­sta.  W dal­szym ciągu wyprawy znaj­dziemy też rzeźby Mariu­sza Kulpy, konny Pomnik Jana III Sobie­skiego, insta­la­cję Jacka Kor­nac­kiego, Krzysz­tofa Polkow­skiego i Jacka Zdy­bla  oraz sze­reg daw­niej­szych i now­szych miejsc upa­mięt­nie­nia, (m.in. Pomnik Kin­der­tran­spor­tów Franka Meislera z 2009 roku) oraz  Pomniku Cmen­ta­rza Nie­ist­nie­ją­cych Cmen­ta­rzy, by na koniec dotrzeć do Pomnika Ofiar Pożaru w Hali Stoczni Gdań­skiej. Wcho­dząc w histo­ryczne zaułki  przyj­rzymy się liter­nic­twu zabyt­ko­wych tablic na domach daw­nego Sie­ro­cińca, jak i tabli­com upa­mięt­nia­ją­cym prze­bieg nie­ist­nie­ją­cych dziś ulic. Ostat­nimi eta­pami wycieczki są Insty­tut Sztuki Wyspa  oraz wystawa Alter­na­tiva 2013 „Do Jutra! Ide­olo­gie prze­strzeni mia­sta i tak­tyki jego zamiesz­ka­nia” gdzie głów­nym obiek­tem naszego zain­te­re­so­wa­nia będzie praca Julity Wój­cik „Falo­wiec, czyli pomnik opty­mi­stycz­nej uto­pii” (2005).

…deszcz — kru­che nar­ra­cje o makro­prze­strze­niach — Julity Wój­cik Falo­wiec. Spo­tka­nie na sali eks­po­zy­cyj­nej: dr Dorota Grubba-​​Thiede

Spo­tka­nie przy Falowcu Julity Wój­cik wskaże wątek emo­cjo­nalno– magicz­nej stra­te­gii obła­ska­wia­nia tej trud­nej prze­strzeni miesz­kal­nej, nie­omal auto­te­ra­peu­tycz­nego prze­pi­sy­wa­nia bloku moder­ni­stycz­nego – zewnętrz­nego, na prze­ży­cie oso­bi­ste, „bli­skie”, dające cie­pło (na podo­bień­stwo dzie­cię­cego, włócz­ko­wego kafta­nika). Przy­wo­łana zosta­nie histo­ria grupy falow­ców gdań­skich, jak rów­nież wska­za­nie sze­regu kon­tek­stów, jak forma linii fali­stej, archi­tek­tura  moder­ni­styczno– orga­niczna (A. Aalto), feno­men archi­tek­tury bez archi­tek­tów, uto­pie archi­tek­to­niczno– urba­ni­styczno – spo­łeczne (np. Nowy Babi­lon Con­stanta Nie­uwen­huysa, forma otwarta Oskara Han­sena), „noma­dyczne” struk­tury archi­tek­tury i sztuki naj­now­szej (Rem Kool­has, Mona Hatoum). Wśród kon­tek­stów wzmian­kuję inne reali­za­cje Julity Wój­cik, jak i twór­czość  innych arty­stów dla któ­rych prze­strzeń mia­sta była/​ jest żywą inspi­ra­cją bądź śro­do­wi­skiem dzia­ła­nia [np. Tanaka Atsuko, Ewa Par­tum, Kata­rzyna Józe­fo­wicz, Fran­cis Alÿs, Sła­wo­mir Lip­nicki, Jacek Sta­ni­szew­ski, Anna i Adam Wit­kow­scy, Domi­nik Lej­man i inni).