2016, per­for­ma­tywna instalacja

Pro­jekt Prze­ję­cie Stoczni został zaini­cjo­wany przez Antona Katsa i roz­wi­jany jest we współ­pracy z Anetą Szy­łak, Mał­go­rzatą Misha Szura Piw­nik, Nata­lią Wiśniew­ską, Rober­tem Sękiem oraz gru­pami społecznymi.

Prze­ję­cie stoczni jest inte­rak­tywną choć ana­lo­gową mapą, która pozwala odnieść się do aktu­al­nych zagad­nień uszczerbku i straty będą­cych wyni­kiem pro­cesu pry­wa­ty­za­cji i nie­ja­snych pla­nów zabu­dowy tere­nów Stoczni. Celem mapy jest stwo­rze­nie wspól­nej plat­formy edu­ka­cyj­nej pod­czas wystawy Alter­na­tiva, jest to także zapro­sze­nie do dzia­ła­nia w prze­strzeni z wyko­rzy­sta­niem rucho­mych  obiek­tów. Spo­soby uży­cia będą roz­wi­jane wspól­nie, aby w przy­szło­ści uła­twić samo­or­ga­ni­za­cję i pla­no­wa­nie uczestniczące.

W ramach Alter­na­tiva odbę­dzie się seria spo­tkań i warsz­ta­tów, prze­kształ­ca­ją­cych część prze­strzeni wystawy w dyna­miczny i nada­jący się do zabawy model Stoczni, a jed­no­cze­śnie będzie to plat­forma badań. Pro­jekt Prze­ję­cie Stoczni kie­ruje do grup sąsiedz­kich, ini­cja­tyw i orga­ni­za­cji lokal­nych zapro­sze­nie by były gospo­da­rzami spo­tkań w prze­strzeni wystawy, wyko­rzy­stu­jąc pro­po­no­wane modele pla­no­wa­nia i działania.

Pro­jekt pro­po­nuje prze­strzeń dla odkry­wa­nia metod wspól­nych badań i arty­stycz­nych poszu­ki­wań, gdzie rolą sztuki jest budo­wa­nie mostu mię­dzy zwy­kłymi użyt­kow­ni­kami byłych tere­nów Stoczni, a oso­bami zwią­za­nymi z pro­duk­cją kul­tury. Pro­jekt ma formę otwar­tego warsz­tatu. Wyda­rze­nia uru­cha­miane są poprzez lokal­nych dzia­ła­czy i ini­cja­tywy, któ­rych wspólna praca prze­ciw­sta­wia się stan­dar­do­wym sto­sun­kom mię­dzy „roz­wi­ja­ją­cymi” i „roz­wi­ja­nymi”, pro­po­nu­jąc nowe prak­tyczne spo­soby na oddolne samo­or­ga­ni­zo­wa­nie się.

Osoby i grupy zain­te­re­so­wane uczest­nic­twem mogą skon­tak­to­wać się z koor­dy­na­torką warsz­ta­tów Nata­lią Wiśniew­ską: produkcja@​alternativa-​gdansk.​pl

Praca zamó­wiona na wystawę Alter­na­tiva 2016

42