alternativa2016_uszczerbki i straty

red. Roma Piotrowska

Prze­wod­nik jest dostępny nie­od­płat­nie. Zamó­wie­nia pro­simy skła­dać na adres: fundacja.​alternativa@​gmail.​com. Wer­sja online: issuu​.com/​f​-alt.

Wydany we współ­pracy pomię­dzy Muzeum Naro­do­wym w Gdań­sku i Fun­da­cją Alternativa.