Alter­na­tiva 2010–2015

Orga­ni­za­tor:

Insty­tut Sztuki Wyspa /​ Fun­da­cja Wyspa Progress

Ul. Doki 1 /​ 145 B
80–958 Gdańsk
Młode Mia­sto (dawne tereny Stoczni Gdańskiej)

Godziny otwar­cia wystaw:

wto­rek — nie­dziela 11 — 18
Wstęp wolny

Dojazd tram­wa­jem:

Przy­sta­nek Plac Soli­dar­no­ści: nr 8, 10

Dojazd auto­bu­sem:

Kie­ru­nek Jana z Kolna (zajezd­nia): nr 108, 112, 118, 120, 123, 151, 154, 167, 168, 175, 186, 189, 213, 275, 313, 367, 384

Kie­ru­nek Wałowa, przy­sta­nek Łagiew­niki: 130, 178, 184

Auto­busy z Portu Lot­ni­czego w kie­runku Dworca Głównego:

210 (linia dzienna), N3 (linia nocna)

Gdańsk posiada bogatą sieć połą­czeń lot­ni­czych, w tym bez­po­śred­nie połą­cze­nia do Ali­cante, Bar­ce­lony, Ber­gen, Ber­lina, Bir­ming­ham, Bremy, Bri­stolu, Bruk­seli, Cork, Doncaster-​​Sheffield, Dort­mundu, Dublina, Edyn­burga, Ein­dho­ven, Frank­furtu, Glas­gow, Göte­borgu, Ham­burga, Hau­ge­sundu, Hel­si­nek, Kolo­nii, Kopen­hagi, Leeds, Liver­po­olu, Lon­dynu, Malmo, Medio­lanu, Mona­chium, Oslo, Paryża, Popradu, Pragi, Rzymu, Sta­van­ger, Sztok­holmu, Tron­dheim i Turku, a także do wszyst­kich naj­więk­szych miast Polski.

Na tra­sie z Gdańska/​Gdyni obsłu­gi­wane są także połą­cze­nia pro­mowe do Hel­si­nek, Nynäshamn, Karls­krony, Oxe­lösund, Rostoku oraz Visby.

Kon­takt dla odwiedzających:

sekretariat@​wyspa.​art.​pl

Infor­ma­cje dla prasy:

pr-​wyspa@​wyspa.​art.​pl

WIĘ­CEJ INFORMACJI

www​.wyspa​.art​.pl
www​.alter​na​tiva​.org​.pl