Publikacje
mater pl

Mate­rial­ność — Alter­na­tiva Editions

Mate­rial­ność jest kolej­nym tomem w ramach mikro­wy­daw­nic­twa Alternativa.Editions, powo­ła­nego na czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva przez Insty­tut Sztuki Wyspa z Gdań­ska. Publi­ka­cja jest uzu­peł­nie­niem wystawy o tym samym tytule, pre­zen­to­wa­nej od maja do wrze­śnia 2012 roku w monu­men­tal­nej Hali 90B na tere­nach byłej Stoczni Gdań­skiej. “Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”.

 
okładka

Do jutra! — Alter­na­tiva Editions

Do jutra!
Alter­na­tiva Anto­lo­gia cz 4.
Po redak­cja Krzysz­tofa Gutfrańskiego

Publi­ka­cja została wydana przy oka­zji wystawy Do Jutra! Ide­olo­gie prze­strzeni mia­sta i tak­tyki jego
zamiesz­ka­nia (25.05.-06.10.2013) w ramach festi­walu Alter­na­tiva orga­ni­zo­wa­nego przez
Insty­tut Sztuki Wyspa na tere­nach Stoczni Gdańskiej

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”

Wer­sja udo­stęp­niona do prze­glą­da­nia on-​​line

 
uniezywklenie_stona

Unie­zwy­kle­nie

Druga publi­ka­cja z serii Alter­na­tiva Edi­tions, będąca książ­ko­wym pokło­siem wystawy Estran­ge­ment zor­ga­ni­zo­wa­nej w ramach Festi­walu Alter­na­tiva w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w roku 2011. Z kolei sama wystawa jest odga­łę­zie­niem pro­jektu arty­stycz­nego, roz­wi­ja­nego od roku 2008, łączą­cego Europę Wschod­nią i Zachod­nią oraz iracki Kur­dy­stan. Ini­cja­to­rami tego przed­się­wzię­cia sa pol­ska kura­torka Aneta Szy­łak i kur­dyj­ski arty­sta Hiwa K. […]
 
LiL

Praca i Wypoczynek

Praca i wypo­czy­nek jest pierw­szą czę­ścią z serii publi­ka­cji Alter­na­tiva Edi­tions, które towa­rzy­szą wysta­wom pre­zen­to­wa­nym w ramach festi­walu. Publi­ka­cja ta jest teo­re­tycz­nym uzu­peł­nie­niem, które podej­muje dia­log z naj­waż­niej­szymi zagad­nie­niami poru­sza­nymi przez festi­wal w 2011, ale też w 2012 roku – z pro­ble­ma­tyką prze­mian pracy oraz ich skom­pli­ko­waną rela­cją wzglę­dem eko­no­mii czasu.
Publi­ka­cja zawiera prze­druki, tek­sty wcze­śniej nie tłu­ma­czone oraz wywiady m.in. takich auto­rów, jak: Max Weber, Cor­ne­lius Casto­ria­dis, Keti Czu­chrow, Borys Arwa­tow, Hito Stey­erl, Paul Lafar­gue, Ben Kafka, Geert Lovink, Henri Lefe­bvre, Sla­voj Žižek czy David Gra­eber.

 
klaman-okladka_big

GRZE­GORZ KLA­MAN — MONOGRAFIA

Mono­gra­fia pod redak­cją Krzysz­tofa Gut­frań­skiego, składa się z 256 bogato ilu­stro­wa­nych stron, zawiera eseje, wywiady, archi­wum oraz sze­roką doku­men­ta­cję twór­czo­ści arty­sty. Tek­sty i roz­mowy zostały spi­sane i prze­pro­wa­dzone przez Kubę Szre­dera, Wal­de­mara Bara­niew­skiego, Romana Dziad­kie­wi­cza, Die­ter Roel­stra­ete, Hadas Maor, Gabrielę Sal­gado, Artura Żmi­jew­skiego, Łuka­sza Gor­czycę, Krzysz­tofa Gut­frań­skiego, Kamilę Wie­leb­ską oraz Anetę Szyłak.

 
Okładka EWA PARTUM

Ewa Par­tum — nowa książka Alter­na­tiva Editions

Obszerny, liczący 340 stron tom, zawiera bogaty i czę­ściowo dotąd nie­pu­bli­ko­wany zbiór doku­men­tów trwa­ją­cej od nie­omal pół wieku aktyw­no­ści artystki. Składa się nań ponadto uak­tu­al­niona mono­gra­fia twór­czo­ści i życia artystki opra­co­wana na pod­sta­wie wła­snych badań przez Ange­likę Step­ken. Część ese­istyczna zawiera tek­sty Grze­go­rza Dziam­skiego, Doroty Mon­kie­wicz, Luizy Nader, Łuka­sza Ron­dudy, Anety Szy­łak, Ewy Mał­go­rzaty Tatar oraz Andrzeja Turow­skiego.  Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

 
Guidepl

Alter­na­tiva Przewodnik

  Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego

 
przewodnik2012

Alter­na­tiva prze­wod­nik 2012

Prze­wod­nik Alter­na­tiva 2012  jest zwię­złym kom­pen­dium wie­dzy, wpro­wa­dza­ją­cym do dwóch głów­nych pro­jek­tów wysta­wien­ni­czych dru­giej odsłony festi­walu – Mate­rial­ność oraz Wyspa. Teraz jest teraz. Jego przy­stępny for­mat oraz dodat­kowe, wykra­cza­jące poza prze­strze­nie wystaw, infor­ma­cje spra­wią, że będzie też dobrym towa­rzy­szem w trak­cie zwie­dza­nia tere­nów postocz­nio­wych pod­czas wizyty w Gdańsku.

 
przewodnik

Alter­na­tiva Prze­wod­nik 2011

Prze­wod­nik po wysta­wach Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva - Praca i Wypo­czy­nek /​ Estran­ge­ment. Bogaty mate­riał zdję­ciowy, bio­gramy, infor­ma­cje o pra­cach, wpro­wa­dze­nie Anety Szy­łak. Redak­tor pro­wa­dzący Krzysz­tof Gut­frań­ski, redak­cja Fran­ce­sca Rec­chia, Pau­lina Sie­niuć. For­mat B6. 115 + 83 strony + notes, pla­sti­kowa obwoluta.