Raeda Sa’adeh- uro­dzona w Um El-​​Fahem w Pale­sty­nie. Mieszka i pra­cuje w Jero­zo­li­mie. Jest artystką zaj­mu­jącą się foto­gra­fią, insta­la­cją i per­for­me­sem. Tytuł licen­cjata i magi­stra sztuk zdo­była w Bez­a­lel Aca­demy of Arts and Design w Jero­zo­li­mie.; przez rok była stu­dentką wymiany na School of Visual Arts w Nowym Jorku. Lau­re­atka brą­zo­wej Chi­mery w ICA­STICA, pierw­szym Mię­dzy­na­ro­do­wym Bien­nale Sztuki w Arezzo (2013); a także nagrody Young Artist of the Year przy­zna­waną przez AM Qat­tan Foun­da­tion, Ramal­lah (200). Jej prace znaj­dują się w kolek­cjach sta­łych w Vic­to­ria and Albert Museum w Lon­dy­nie; Fonds Regio­nal d’Art Con­tem­po­rain de Lor­ra­ine w Metz we Fran­cji oraz w and Maga­sin – Cen­tre Natio­nal d’Art Con­tem­po­rain de Gre­no­ble we Francji.