Rafał Buj­now­ski - uro­dzony w 1974 r. w Wado­wi­cach; mieszka i pra­cuje w Kra­ko­wie. Zwią­zany z Gale­rią Raster. W latach 1993–1995 stu­dio­wał archi­tek­turę na Poli­tech­nice Kra­kow­skiej. W 2000 r. ukoń­czył gra­fikę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie. W latach 1995–2001 współ­two­rzył Słynną Grupę Ład­nie, a także reda­go­wał pismo Słynne Pismo we Wto­rek. W latach 1998–2001 pro­wa­dził Gale­rię Otwartą w Kra­ko­wie. W roku 2004 prze­by­wał na poby­cie stu­dyj­nym w Art in Gene­ral w Nowym Jorku oraz szwaj­car­skim Zug. W 2005 został lau­re­atem mię­dzy­na­ro­do­wej nagrody arty­stycz­nej Euro­pas Zukunft. Poka­zy­wał swoje obrazy na wielu wysta­wach w Pol­sce i na świecie.