Rebeen Hama­ra­fiq uro­dził się w Sulay­ma­nyah w Iraku. Stu­dio­wał malar­stwo w insty­tu­cie i Coll­lege of Fine Arts w Sulay­ma­nyah w latach 1994– 2003. Ukoń­czył Diploma Cre­ative oraz prze­mysł kre­atywny w Gold­smi­ths w Lon­dy­nie. W trak­cie ostat­niego roku stu­diów na Gold­smi­ths został pra­cow­ni­kiem mini­ster­stwa kul­tury w Irac­kim regio­nie Kur­dy­stanu. Mieszka i pra­cuje w Sulay­ma­nyah i Londynie.

Jest arty­stą pra­cu­ją­cym z rysun­kiem, per­for­man­sem, wideo i innymi mediami, za pomocą któ­rych podej­muje pro­blemy zwią­zane z kon­trolą ciała, kon­stru­cją spo­łeczną, roz­wo­jem mia­sta i zawi­ło­ściami kul­tury. Uczest­ni­czył w wielu wysta­wach lokal­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych takich jak: w Show­room w Lon­dy­nie, w Fel­lows of Con­tem­po­rary Art i MAK Cen­ter w Los Ange­les, w IS Wyspa w Gdań­ski, w Fer­daws Squ­are w Bag­da­dzie. W 2005 r uczest­ni­czył w Pro­ject Sulay­ma­nya oraz w pro­jek­cie wymiany z Aca­demy of Visual Arts w Lispku w 2007 r. Hama­ra­fiq był rezy­den­tem Art­sAd­min, LADA and ArtRole w Lon­dy­nie w 2008 oraz w Joya: arte + eco­lo­gía w Hisz­pa­nii w 2013. Bie­rze udział w pro­jek­cie Estran­ge­ment od samego początku. Jest kura­to­rem Dado Exhi­bi­tion oraz Trans­form Pro­ject.