Ricardo Bas­baum -  uro­dzony w  São Paulo w Bra­zy­lii w 1961 r. Arty­sta i pisarz, mieszka i pra­cuje w Rio de Jane­iro. Bada sztukę jako narzę­dzie pośred­ni­czące w i plat­formę do arty­ku­la­cji pomię­dzy zmy­sło­wym doświad­cze­niem, zmy­słem towa­rzy­skim i języ­kiem. Od póź­nych lat 80.-tych kształ­tuje język spe­cy­ficzny dla swo­ich prac, przy­sto­so­wu­jąc go każ­do­ra­zowo do nowego pro­jektu. Jego prace nie­dawno zostały poka­zane m. in. na A Sin­gu­lar Form (Seces­sion, Wie­deń, 2014), Dispa­rité et Demande (La Gale­rie, Noisy-​​le-​​Sec, 2014), 30.-tym Bien­nale w São Paulo (2012), Gar­den of Lear­ning (Busan, 2012) oraz Counter-​​Production (Gene­rali, Wie­deń, 2012). Pre­zen­to­wał swoje prace na Docu­menta 12 (2007). Pośród ostat­nich wystaw indy­wi­du­al­nych należy wymie­nić The Artist as a Col­lec­tive Conver­sa­tion (Audain Gal­lery, Van­co­uver), nbp-​​etc: escol­her lin­has de repe­ti­ção (Gale­ria Laura Alvim, Rio de Jane­iro) oraz re-​​projecting (lon­don) (The Show­room, Lon­dyn, 2013). Zapre­zen­to­wał anto­lo­gię swo­ich dia­gra­mów w Cen­tro Galego de Arte Con­tem­po­ránea w Hisz­pa­nii (dia­grams, 2013). Jako kura­tor brał udział w On Difference#2 (współ­ku­ra­tor, Kun­stve­rein Stut­t­gart, Niemcy, 2006), Pogovarjanja/​Conversations/​Conversas (wraz z Bojaną Piškur, Skuc Gal­lery, Lju­bl­jana, Sło­we­nia, 2006), Pano­rama da Arte Bra­si­le­ira (współ­ku­ra­tor, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2001) oraz Mistura + Con­fronto (Cen­tral Elétrica do Fre­ixo, Oporto, Por­tu­ga­lia, 2001). Jest auto­rem ksią­żek: Manual do artista-​​etc (Azo­ugue, 2013) oraz Além da pureza visual (Zouk, 2007). Opu­bli­ko­wał swój tekst w Mate­ria­li­tät der Dia­gramme — Kunst und The­orie (red. Susanne Leeb, b_​books, 2012). Pra­cuje jako pro­fe­sor na Insti­tuto de Artes na Uni­ver­si­dade do Estado do Rio de Jane­iro. Wykła­dał jako pro­fe­sor wizy­tu­jący na Uni­ver­sity of Chi­cago (2013).