Uro­dzona w Sulej­mani w irac­kim Kur­dy­sta­nie. Mieszka i pra­cuje w Sulej­mani. Posłu­guje się róż­nymi mediami takimi jak insta­la­cja, rzeźba, foto­gra­fia, video i per­for­mance. Jej prace doty­czą zagad­nień cza­so­wo­ści, trans­for­ma­cji, iden­ty­fi­ka­cji płcio­wej, pamięci, traumy i stra­chu. Mustafa roz­po­częła stu­dia w Col­lege of Fine Arts w Sulej­mani, a dyplom magi­stra uzy­skała na the Uni­ver­sity of the Arts, Lon­don w 2013. Brała udział w wysta­wie zbio­ro­wej Estran­ge­ment w 2012 roku w Lon­dy­nie, wysta­wiała także w ramach Con­tem­po­rary Art Iraq w Cor­ner­ho­use w 2010 roku w Man­che­ste­rze. Jej prace poka­zy­wane były we Fran­cji, Iraku, Pol­sce, Szwe­cji i Wiel­kiej Brytanii.