Uro­dzony w 1953 w Iraku. Mieszka i pra­cuje w Bag­da­dzie. Salam Atta Sabri jest wykła­dowcą w Insty­tu­cie Sztuki Ludo­wej w Bag­da­dzie. Od 2010 do 2015 był dyrek­to­rem Natio­nal Museum of Modern Art w Bag­da­dzie, któ­rego 75% kolek­cji roz­sza­bro­wano w 2003 roku. W 2005 Atta Sabri wró­cił do Bag­dadu, po 16 latach życia w USA i Jor­da­nii. Jego prace odno­szą się do doświad­czeń prze­ży­tych po powro­cie do Iraku, który bar­dzo się zmie­nił w wyniku kon­flik­tów. Mimo że spe­cjal­no­ścią Atta Sabri jest cera­mika, mię­dzy 2012 a 2015 wyko­nał około trzy­sta rysun­ków, które można trak­to­wać jako pamięt­nik. Mimo licz­nych kon­tak­tów i wie­lo­let­niego zaan­ga­żo­wa­nia w świat sztuk, nigdy nie poka­zy­wał tych rysun­ków publicz­nie aż do 2015 roku kiedy to wziął udział w bien­nale w Wene­cji. Listy z Bag­dadu poka­zy­wane były póź­niej w ramach The Bot­tom Line, zbio­ro­wej wystawy w S.M.A.K. w Ghent, oraz  w innych gale­riach w Ghent i Dusseldorfie.