Seamus Nolan mieszka i pra­cuje w Dubli­nie. Jego nie­dawne wystawy to: Dzie­siąty Pre­zy­dent w Tem­ple Bar Gal­lery and Stu­dios w Dubli­nie, pro­jekt w któ­rym nawo­ły­wał pre­zy­denta Irlan­dii do tym­cza­so­wego prze­ka­za­nia urzędu; New­to­pia – stan praw ludz­kich, Meche­len, Bel­gia, Odro­dze­nie Klu­bów Zawo­do­wych, pro­jekt, któ­rego celem było odro­dze­nie tra­dy­cyj­nego Klubu Pra­cow­ni­ków w Sligo, w Irlan­dii. Pozo­stałe pro­jekty to: Fli­ght NM7104 – próba porwa­nia samo­lotu Ryanair pod­czas Dnia Św Patryka – wystawa i semi­na­rium, które miały miej­sce na tere­nie opusz­czo­nego lot­ni­ska w Cork; odmowa udziału w nie­daw­nym bien­nale Dublin Con­tem­po­rary w 2011 oraz próba sprze­da­nia opusz­czo­nego domu Bar­bary Lude­row­ski, zało­ży­cielki i współ­dy­rek­torki The Mat­tress Fac­tory Pit­ts­burgh. Cor­rib Gas Pro­ject Arts Cen­tre wystawa solowa Nolana sku­piła się na imple­men­ta­cji prze­cią­gnię­cia  rury gazo­wej przez North Mayo (rejon na wscho­dzie Irlan­dii) I spo­sobu, w jaki fakt ten wpły­nął na roz­wój tam­tej­szej spo­łecz­no­ści;  pro­jekt we współ­pracy z Air­port oraz Hotel Bal­ly­mun,  w ramach któ­rego– przy współ­pracy z lokal­nymi miesz­kań­cami i orga­ni­za­cjami– prze­kształ­cono  wie­żo­wiec miesz­kalny na obrze­żach Dublina w luk­su­sowy hotel.