Sherko Abbas Abdl-​​razaq - uro­dzony w 1978 r. w  Sulay­ma­niyah w Iraku. Sherko Abbas jest Irac­kim Kur­dem. Stu­dio­wał sztuki piękne w  Sulay­ma­niyah, aktu­al­nie zaś stu­diuje sztuki piękne na Gold­smi­ths, Uni­ver­sity of Lon­don. Sherko pra­cuje z wideo, foto­gra­fią, tek­stem i mediami mie­sza­nymi. Brał udział w wysta­wie Estran­ge­ment w The Show­room w 2010 (jego udział w niej został wsparty gran­tem z Del­fina Foun­da­tion) oraz na Festi­walu Alter­na­tiva w Gdań­sku (2011). Brał rów­nież udział w takich wysta­wach jak  TVDIN­NER w Nowym Jorku (2010) oraz DIRE STRA­ITE w  import/​export w Kas­sel w Niem­czech (2010);  The fre­edom at the bar­ri­ca­des w  Vaxjo Art Hall w Szwe­cji (2015). Ostat­nią wystawą gru­pową, w jakiej wziął udział, jest  Small things that mat­ter more w  Sala 1 Gal­lery we Włoszech.