Shipyard Frogger - Maciej Salomon

Maciej Sala­mon, Shi­py­ard Frog­ger, 2013

Shi­py­ard Frog­ger to współ­cze­sna gra kom­pu­te­rowa oparta na grze Atari Frog­ger z 1981 roku.

Tak samo jak w przy­padku ory­gi­nału cho­dzi o to by pomóc dosatć się boha­te­rowi gry –żabie na drugą stornę auto­strady. Tym razem jest to ulica Nowa Wałowa w Gdań­sku, która w zamy­śle władz Gdań­ska ma oddzie­lać tereny postocz­niowe od Sta­rego Miasta.

Get Adobe Flash player