Simon Pope — uro­dzony w 1966 r. w Exe­ter w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jego ostat­nie prace podej­mują temat zaan­ga­żo­wa­nia sztuki par­ty­cy­pa­cyj­nej w byty nie­ludz­kie oraz w for­mo­wa­nie więcej-​​niż-​​ludzkich wspól­not i spo­łecz­no­ści. Idee te two­rzą pod­stawę stu­dium dok­tor­skiego arty­sty na Ruskin School of Art, Uni­ver­sity of Oxford. Były czło­nek grupy I/​O/​D zrze­sza­ją­cej arty­stów net-art’u; Pope repre­zen­to­wał Walię na Bien­nale w Wene­cji w 2003 r. Od 2014 r. jest sty­pen­dy­stą w Birk­beck na Uni­wer­sy­te­cie w Lon­dy­nie, a także wizy­tu­ją­cym człon­kiem wydziału  Trans­art Insti­tute w Nowym Jorku i Londynie.