shoem10-small-464x467_blu

Law­rence Abu Ham­dan, Mar­sze, 2008

Lon­dyn, 11 maja 2009

Sza­nowny Panie Anto­nio Di Stasi!

Z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­jemy na współ­pracę z Panem przy oka­zji naszego wyda­rze­nia Czas na wyko­na­nie dzie­się­ciu butów (A Time to Make Ten Shoes) w Teatrino della Col­le­giata, po połu­dniu 3 czerwca br. Dzię­ku­jemy za Pań­skie zain­te­re­so­wa­nie tym przed­się­wzię­ciem i za Pań­ską cier­pli­wość, gdyż zda­jemy sobie sprawę, iż nie­które z naszych próśb są nieco dziwne.

Wyda­rze­nie Czas na wyko­na­nie dzie­się­ciu butów sta­nowi część pro­jektu o nazwie Mar­sze, reali­zo­wa­nego od 2005 roku. Osią przed­się­wzie­cia Mar­sze jest cykl per­for­man­sów, obdy­wa­ją­cych się na uli­cach miast i mia­ste­czek. Pefor­manse mają postać mar­szów o zapla­no­wa­nym ukła­dzie cho­re­ogra­ficz­nym, w któ­rych małe, 10-​​osobowe grupy masze­rują przez poszcze­gólne dziel­nice wzdłuż zapla­no­wan­cyh szla­ków. Szlaki sta­rano się zapla­no­wać tak, aby pro­wa­dziły przez naj­bar­dziej inte­re­su­jace archi­tek­to­nicz­nie i aku­stycz­nie obszary mia­sta, takie jak duże aule, skle­pione stropy, ściany ze szkła, wąskie kory­ta­rze, place, zatło­czone prze­strze­nie, itp. Jedyny ele­ment kostiu­mowy, noszony przez uczsest­ni­ków Mar­szów sta­no­wią spe­cjal­nie prze­ro­bione buty,  by dawały lep­szy efekt aku­styczny; te wła­śnie buty, które wspól­nie zapro­jek­tu­jemy i wyko­namy. Zasto­su­jemy kom­bi­na­cję szpi­lek, drew­nia­nych nagich (nie­ob­cią­ga­nych) obca­sów, pły­tek do ste­po­wa­nia i bla­szek do pod­ku­wa­nia tzw. “żabek” by stwo­rzyć spe­cy­ficzne obu­wie, które przy kro­cze­niu wydaje dźwięk, defi­niu­jący aku­stycz­nie prze­strzeń archi­tek­to­niczną, przez jaką kro­czy Mar­szo­wicz.

Per­for­mensy Mar­szowe będą odby­wały się według usta­lo­nego har­mo­no­gramu od3 do 5 czerwca na uli­cach San­ta­car­lan­gelo, w ramach festi­walu w San­tar­can­gelo. Nie­mniej, nasze wspólne wyda­rze­nie w Teatro della Col­le­giata to warsz­tat szew­ski, który będzie odby­wał się tylko raz w cza­sie festi­walu (3 czerwca) i będzie otwarty dla publiczności.

W trak­cie wyda­rze­nia, będziemy pra­co­wać wspól­nie przy szy­ciu i adap­ta­cji butów dla dzie­się­ciu per­for­me­rów uczest­ni­czą­cych w Mar­szach. Popro­si­łem, by każdy uczest­nik mar­szu przy­niósł stare buty na skó­rza­nej pode­szwie, które prze­ro­bimy. Zapew­niam też wszyst­kie potrzebne akce­so­ria do butów (ćwieki, płytki do ste­po­wa­nia, obcasy, itp.). Potrzeba mi jed­nak Pań­skiej facho­wo­ści i porady przy szy­ciu butów o spe­cjal­nie wzmoc­nio­nych walo­rach aku­stycz­nych. Będą nam potrzebne pro­ste narzę­dzia i akce­so­ria, takie jak młotki szew­skie, kleje, wier­tła, kopyta –  mam nadzieję, że nie będzie to sta­no­wiło pro­blemu. Nasze wydarzenie-​​warsztat potrwa tyle, ile potrzeba na wyko­na­nie dzie­się­ciu par zaadap­to­wa­nych butów. Kiedy ukoń­czymy ostat­nią, parę zda­rze­nie się skoń­czy. Zakła­dam, że na każdy but będzie potrzeba około 8–10 minut (łącz­nie z cza­sem schnię­cia kleju).

Bar­dzo Panu dzię­kuję i nie­cier­pli­wie cze­kam na nasze spotkanie.

Wszyst­kiego dobrego.

Law­rence Abu Hamdan