Hala 90B
Godz. 12, 14, 16 /​ czerwiec-​​wrzesień

Odbio­rowi współ­cze­snej sztuki naj­czę­ściej towa­rzy­szy dez­orien­ta­cja oraz zmie­sza­nie. Oskarża się ją o nie­zro­zu­mia­łość, zaś arty­stów o zaro­zu­mia­łość. Trzeba się temu przyj­rzeć bez uprze­dzeń. Aktu­alna sztuka jest pro­ble­ma­tyczna, zaś współ­cze­sny świat sztuki jest mozai­kowo zróż­ni­co­wany, nie­sły­cha­nie plu­ra­li­styczny, o dawno zama­za­nych gra­ni­cach, coraz bar­dziej zacie­ra­ją­cych się bądź po pro­stu nie­ja­snych kry­te­riach. Zapra­szamy tych, któ­rych szcze­gól­nie inte­re­suje pod­glą­da­nie świata sztuki, chęć zro­zu­mie­nia feno­menu mia­sta namysł nad współ­cze­sną ikonosferą.

Uczest­nicy: Aneta Szy­łak (IS Wyspa); Mak­sy­mi­lian Boche­nek (ASP Gdańsk); Jacek Frie­drich (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski); Hubert Bile­wicz (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski);  Alek­san­dra Grzon­kow­ska (IS Wyspa); Dorota Grubba-​​Thiede (ASP Gdańsk) “…deszcz – kru­che nar­ra­cje o makro­prze­strze­niach” – „Falo­wiec” Julity Wój­cik – 14 wrze­śnia, 16.00−16.45; – czas trwa­nia ok. 45 min.