Stanza jest arty­stą uznaym mię­dzy­na­ro­dowo, który wysta­wia na całym świe­cie od 1984 roku. Tematy powra­ca­jące w jego karie­rze to kra­jo­brazy miej­skie, kul­tura inwi­gi­la­cyjna, pry­wat­ność i wyob­co­wa­nie w mia­stach. Inte­re­sują go tropy, jakie po sobie zosta­wiamy a także sploty zda­rzeń w cza­sie rze­czy­wi­stym, które można pod­dać wize­run­ko­wej obróbce i prze­kształ­cić w źró­dło infor­ma­cji. Media w jakich pra­cuje to: gene­ra­tywne dzieła sztuki, malar­stwo, insta­la­cje i prace w prze­strzeni publicz­nej. Prace Stanzy zdo­były pre­sti­żowe nagro­dzy w dzie­dzi­nie malar­stwa -  dwa­dzie­ścia mię­dzy­na­ro­do­wych nagród i wyróż­nień, mię­dzy innymi: na Bien­nale Wenec­kie, Muzeum Wik­to­rii i Alberta, Tate Bri­tain, Mundo Urbano Madryt, New Forest Pavi­lion Art­sway,  Muzeum Pań­stwowe, Novor­si­birsk, Bien­nale w Syd­ney, Museo Tamayo Arte Con­tem­po­ráneo Mexico, Ply­mo­uth Arts Cen­tre, ICA Lon­don, Bien­nale w Sao Paulo.

Wykształ­cony w Gold­smi­ths Col­lege na początku osiem­dzie­sią­tych, stu­dio­wał następ­nie na Uni­wer­sy­te­cie w Gre­en­wich i Cen­tral Saint Mar­tins Art Col­lege w Lon­dy­nie. Powró­cił do Gold­smi­ths Col­lege jako członek-​​badacz naukowy AHRC. www​.stanza​.co​.uk