Suzanne Lacy reali­zuje swe prace w for­mie insta­la­cji, wideo i peł­nych roz­ma­chu per­for­man­sów, które czę­sto doty­kają zagad­nień spo­łecz­nych. Jej naj­now­sze prace to: Wyta­tu­owany szkie­let, w Naro­do­wym Cen­trum Sztuki Kró­lo­wej Zofii, Har­mo­no­gram dzia­łań kobiet z Any­ang, Korea, Naskó­rek pamięci oglą­dany ponow­nie na Bien­nale Medel­lin, Trzy tygo­dnie stycz­nia dla Silver Action w Tate Modern. Artystka znana jest też ze swej pracy pisar­skiej, reda­go­wała wpły­wową pozy­cję Map­ping the Ter­rain: New Genre Public Art, wyd. Bay Press, 1995, a ostat­nio wydała Leaving Art: Wri­tings on Per­for­mance, Poli­tics, and Publics, 1974–2007 wyd. Duke Uni­ver­sity Press. Suzanne Lacy: Spa­ces Between to mono­gra­fia napi­sana przez Sha­ron Irish, wyd. Uni­ver­sity Min­ne­sota Press. Lacy pro­wa­dzi Kate­drę Dyplo­mową z Prak­tyki Publicz­nej na Otis Col­lege of Art and Design in Los Angeles.