Uro­dzony w 1976 roku w Ber­gen, na wyspie Rugia (Rügen), w Niem­czech. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. W swo­ich pra­cach czę­sto mie­sza fik­cję z rze­czy­wi­sto­ścią po to by badać draż­liwe i czę­sto sprzeczne histo­ryczne zagad­nie­nia. Jego prace wysta­wiane były w licz­nych insty­tu­cjach, mię­dzy innymi w: De Appel Foun­da­tion, Amster­dam; Witte de With, Rot­ter­dam; Kal­mar Kon­st­mu­seum, Szwe­cja; the Spren­gel Museum, Han­no­ver; Ham­bur­ger Kun­sthalle; KW Insti­tute, Ber­lin i Frank­fur­ter Kun­stve­rein. W 2015 uczest­ni­czył w pią­tym bien­nale w Tesa­lo­ni­kach, miał pre­zen­ta­cje indy­wi­du­alne w Arbe­iter­kam­mer Wien, Edith-​​Russ– Haus w Olden­burgu czy w Kun­sthalle Bie­le­feld. Johne stu­dio­wał lite­ra­turę nie­miecką, dzien­ni­kar­stwo i ono­ma­stykę na Uni­wer­sy­te­cie w Lip­sku mię­dzy 1996–98 i do 2006 foto­gra­fię na tam­tej­szej Aka­de­mii Sztuk Wizualnych.