light-turns-off-the-light

Igor Krenz, Świa­tło gasi świa­tło, 1990–2003

Arty­sta wyja­śnia enig­ma­tyczny tytuł swo­jego filmu przy pomocy „insta­la­cji” zło­żo­nej ze zwy­czaj­nych przed­mio­tów znaj­du­ją­cych się w każ­dym domu, zesta­wio­nych jed­nak w nie­ocze­ki­wany spo­sób. To dzia­ła­nie umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie ocie­ra­ją­cego się o absurd eks­pe­ry­mentu. Krenz czę­sto odwo­łuje się w swo­ich pra­cach do este­tyki badań nauko­wych.

Jego „eks­pe­ry­menty” zawie­rają jed­nak zawsze ele­ment non­sen­sow­nego poczu­cia humoru, dzięki któ­remu arty­sta potrafi zasiać zwąt­pie­nie w naj­bar­dziej pod­sta­wowe zja­wi­ska fizyczne, podej­mu­jąc grę na obsza­rze sporu mię­dzy racjo­na­li­zmem poznaw­czym i empiryzmem.

 

txt Łukasz Mojsak