2016, rysu­nek na ścianie

Inspi­ra­cją tej reali­za­cji rysun­ko­wej są wymarłe gatunki pta­ków. Wątek eko­lo­giczny poja­wia się w rysun­kach arty­sty nie­czę­sto. Jest to praca spe­cjal­nie dedy­ko­wana Alternativa.

Tytuł nawią­zuje do książki autor­stwa Rogera Lewin’a oraz Richarda Leakey’ego ‘Szó­sta kata­strofa. Histo­ria życia a przy­szłość ludz­ko­ści’. Auto­rzy sta­wiają w niej kon­tro­wer­syjną tezę jakoby żyjemy w okre­sie szó­stego w dzie­jach Ziemi maso­wego wymie­ra­nia gatun­ków.  Ich zało­że­nia opie­rają się na wyli­cze­niach naukow­ców bada­ją­cych ska­mie­nia­ło­ści, stwier­dza­ją­cych iż poza okre­sami kata­strof natu­ral­nych z powierzchni pla­nety zni­kają mniej niż dwa gatunki ssa­ków w ciągu miliona lat. Tym­cza­sem obec­nie tempo wymie­ra­nia jest nie­po­ko­jące. Sza­cuje się, że rocz­nie tra­cimy bez­pow­rot­nie tysiące gatun­ków roślin i zwie­rząt. Sam arty­sta zaś o swoim pro­jek­cie napi­sał: Moja reali­za­cja przed­sta­wia kil­ka­dzie­siąt gatun­ków pta­ków, które wymarły w ciągu zale­d­wie ostat­nich 100 lat, zachę­ca­jąc do zasta­no­wie­nia się nad rolą i miej­scem czło­wieka w eko­sys­te­mie naszej planety.

Praca zamó­wiona na Alter­na­tiva 2016

Mariusz_Tarkawian_foto