Bugalski small

Łukasz Bugal­ski, Szu­ka­jąc Genius Loci, 2013

Mia­sta kształ­tują się i ewo­lu­ują przez setki lat pod­da­wane dzia­ła­niom róż­nych czyn­ni­ków urba­ni­stycz­nych. W tym okre­sie na jed­nym obsza­rze nawar­stwia się wpływ wielu uwa­run­ko­wań: geo­gra­ficz­nych, kra­jo­bra­zo­wych, histo­rycz­nych, kul­tu­ro­wych, spo­łecz­nych, sym­bo­licz­nych, oby­cza­jo­wych, praw­nych, poli­tycz­nych, obron­nych czy efekty samego pla­no­wa­nia prze­strzen­nego. Pod­czas pracy nad moim dyplo­mem magi­ster­skim przy­go­to­wa­łem obszerny mate­riał ana­li­tyczny dalece prze­kra­cza­jący przy­jęte wymogi. Powstała w ten spo­sób opo­wieść o prze­mia­nach prze­strzen­nych jed­nego z naj­waż­niej­szych frag­men­tów Gdań­ska, którą warto jest zapi­sać i prze­ka­zać innym. Pre­zen­to­wana praca jest próbą odczy­ta­nia swo­istego genius loci – ducha miej­sca – oraz zacho­dzą­cych w mie­ście pro­ce­sów two­rzą­cych je i kształ­tu­ją­cych. Jest to też głos w dys­ku­sji i pro­po­zy­cja zmie­rze­nia się z tym, co może przy­nieść mia­stu i jego prze­strzeni naj­bliż­sza przyszłość.