Tere Reca­rens - uro­dzona w 1967 r. w Bar­ce­lo­nie. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. Rysunki i gry słowne są narzę­dziami, które umoż­li­wiły jej dostęp do nowych kra­jów i kul­tur. Wśród jej wystaw indy­wi­du­al­nych należy wymie­nić Le fleuve suit sont cours w  Gale­ria Anne Bar­rault w Paryżu (2011),  Myhrr w  Fun­da­ció Joan Miró w Bar­ce­lo­nie (2009),  Maa tere mana­len w  Frac-​​Bougogne w Dijon (2009),  Love Kami­kaze w  Insti­tut Cervan­tes w Peki­nie (2008),  T’team w  Gale­ria Toni Tàpies w Bar­ce­lo­nie (2005),  Sho­oting Star w  Gal­le­ria Maze w Tury­nie (2004),  Fin­ger Flip w  Par­ker Box w Nowym Jorku (2003) oraz I was ready to jump 1999 na Festi­walu A/​D Werf w Utrech­cie (2000). Tere Reca­rens opu­bli­ko­wała trzy książki: Maa tere mana­len, HEITERE WEITERE POLTE­REI Prisse de terre.