Tomasz Bersz, ur. w 1979 w War­sza­wie. Zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem ksią­żek, iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nych i stron inter­ne­to­wych głow­nie dla insty­tu­cji kul­tury i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Skoń­czył Mię­dzy­wy­dzia­łowe indy­wi­du­alne Stu­dia Huma­ni­styczne na UW i Pro­jek­to­wa­nie Gra­ficzne na ASP w Łodzi. Wraz z Maria­nem Misia­kiem two­rzą kelek­tyw Bersz­Mi­siak. Mieszka w War­sza­wie na Żoliborzu.