Jedną z prac spe­cjal­nie zamó­wio­nych na Alter­na­tiva w tym roku jest „Prze­ję­cie Stoczni” Antona Katsa. Mobilne foto­gra­ficzne obiekty przed­sta­wia­jące postocz­niowe budynki pozwa­lają poprzez róż­no­rodne usta­wie­nia fan­ta­zjo­wać o moż­li­wej przy­szło­ści pla­no­wa­nego Mło­dego Miasta.

Nasi edu­ka­to­rzy Nata­lia Wiśniew­skaRobert Sęk pra­cują wokół tej insta­la­cji  z dwiema gru­pami wiekowymi.

Warsz­taty  pla­styczne pro­wa­dzone są z dziećmi w wieku 9–12.

Po zapo­zna­niu się z histo­rią stoczni i jej obec­nym sta­nem mate­rial­nym w for­mie spa­ce­rów i poga­da­nek dzieci zapro­jek­tują wła­sne budynki. Na pod­sta­wie tych pro­jek­tów opra­co­wane zostaną finalne formy, nawią­zu­jące do pracy Antona. Ostat­nim eta­pem będzie wspólne stwo­rze­nie mapy gra­ficz­nej Stoczni Gdań­skiej, nanie­sie­nie jej na frag­ment posadzki hali oraz usta­wie­nie wszyst­kich form na odpo­wied­nich miejscach.

Druga część warsz­ta­tów zakłada pracę ze star­szą grupą uczest­ni­ków, któ­rzy przejdą kurs emi­sji głosu, świa­do­mo­ści ciała, prze­strzeni oraz ruchu sce­nicz­nego. Dla stwo­rze­nia akcji teatralno-​​performatywnej, człon­ko­wie grupy wcielą się w role dewe­lo­pe­rów, sprze­daw­ców, inwe­sto­rów, anga­żu­jąc się w roz­mowy z gośćmi fini­sażu. Będą skła­niać do prze­bu­dowy kon­kret­nych frag­men­tów Stoczni Gdań­skiej. Pod­czas całego warsz­tatu sku­pia­ją­cego się na pla­no­wa­nej akcji, uczest­nicy ani­mują budynki stwo­rzone przez Antona Katsa oraz przez dzieci w ramach warsztatów.

Rezul­taty zoba­czymy na fini­sażu 16 września.

42