Baxi-guidebook-photo2 small

Kadam­bari Baxi, Trzy przy­szło­ści: Trans­kryp­cje archi­tek­to­niczne, 2010–2013

Dwa miasta/​ Trzy przy­szło­ści: Trans­kryp­cje archi­tek­to­niczne to mon­taż audio­wi­zu­alny, rein­ter­pre­tu­jący dwa monu­men­talne miej­sca: Sta­cję CST w Mum­bai i obszar tzw. “Gro­und Zero” w Nowym Jorku. Wyko­ny­wane na bie­żąco foto­gra­fie, kon­tra­stu­jące archi­tek­turę w sta­dium budowy, w trak­cie kon­ser­wa­cji, sta­dium znisz­cze­nia lub utrzy­mu­jącą sta­tus quo pro­wo­kują do powtór­nego spoj­rze­nia na nią. Zesta­wiane ze sobą i prze­mie­szane wize­runki i filmy, ope­ru­jące roz­le­głą pano­ramą histo­ryczną dają świeże spoj­rze­nie na archi­tek­turę starą i nową, na budo­wa­nie wize­runku w rela­cjach ze śro­do­wi­skiem i pro­pa­gandę, na dzie­dzic­two, pamięć i prze­mysł pamięci, na odbu­dowę i budowę od zera. Dzięki cią­głej aktu­ali­za­cji mon­tażu, zamie­rze­nie arty­styczne oscy­luje mię­dzy doku­men­tem a segre­ga­to­rem na foto­gra­fie lub wycinki, bro­szurą dla celów budowy wize­runku, a blo­giem o zde­cy­do­wa­nych poglą­dach. W pracy mie­szają się trzy archi­tek­to­niczne szlaki, uka­zu­jące sprzeczne rze­czy­wi­sto­ści i zbio­rowe marze­nia o glo­bal­nych mia­stach, będące jed­no­cze­śnie w sta­dium kry­zysu i trans­for­ma­cji. Cza­sami, ten wycieczkowo-​​architektoniczny szlak przyj­muje taki kształt, jakby ktoś (autor?) był zbul­wer­so­wany klę­skami tego świata. Innym razem, na nowo roz­pi­suje archi­tek­to­niczną par­ty­turę, na pod­sta­wie pomy­słów (autor­skich?) na moż­liwe prze­kie­ro­wa­nia tren­dów, by osta­tecz­nie, wyło­niło się coś, co oka­zuje się spo­so­bem widze­nia archi­tek­tury w rela­cji z (wie­loma) innymi.