2015, video, 15min 35s

Trzy­dzie­sto­trzy­let­nia boha­terka filmu Johne szuka “sensu życia”, ujaw­nia­jąc wła­sne lęki oraz pra­gnie­nie wyrwa­nia się ze swo­jego wyczer­pu­ją­cego śro­do­wi­ska pracy biu­ro­wej. Jej decy­zja by przy­jąć pracę na idyl­licz­nej wyspie w samo­wy­star­czal­nej spo­łecz­no­ści orni­to­lo­gów, gdzie zawsze świeci słońce, oka­zuje się wyzwo­le­niem z nie­miłą nie­spo­dzianką. Oparty na arty­ku­łach z gazet i oso­bi­stych roz­mo­wach film uka­zuje doświad­cze­nia dzi­siej­szej gene­ra­cji eska­pi­stów obok reflek­sji na temat prze­śla­du­ją­cego dzie­dzic­twa byłej NRD, gdzie Johne dora­stał. Foto­gra­fia i filmy Johne łączące stra­te­gie doku­mentu i fik­cji, czy­nią go nie­zwy­kłym obser­wa­to­rem pustki wyge­ne­ro­wa­nej poprzez „znik­nię­cie” Nie­miec Wschodnich.

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Sven Johne | Nar­ra­cja : Laura Wil­kin­son | Zdję­cia: Ste­ven Kfo­ury | Mon­taż: Sven Voß i Sven Johne

A Sense of Warmth Bild04-1