Druga publi­ka­cja z serii Alter­na­tiva Edi­tions, będąca książ­ko­wym pokło­siem wystawy Estran­ge­ment zor­ga­ni­zo­wa­nej w ramach Festi­walu Alter­na­tiva w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w roku 2011. Z kolei sama wystawa jest odga­łę­zie­niem pro­jektu arty­stycz­nego, roz­wi­ja­nego od roku 2008, łączą­cego Europę Wschod­nią i Zachod­nią oraz iracki Kur­dy­stan. Ini­cja­to­rami tego przed­się­wzię­cia sa pol­ska kura­torka Aneta Szy­łak i kur­dyj­ski arty­sta Hiwa K. […] Książka jest mul­ti­dy­scy­pli­narną — siłą rze­czy nie­do­koń­czoną i praw­do­po­dob­nie nie dająca się dokoń­czyć — reflek­sją nad poję­ciem wyobcowania/​uniezwyklenia. Aby zacho­wać wier­ność samej natu­rze kon­cep­cji, z któ­rej się zro­dziła, anto­lo­gia czer­pie inspi­ra­cje z pro­jektu Anety Szy­łak i Hiwy K, rów­no­cze­śnie zdra­dza­jąc go z pew­nymi kie­run­kami, w jakich podąża.*
*(Fran­ce­sca Rec­chia, wyją­tek ze wstępu do książki)

uniezywklenie_stona
Auto­rzy: Sara Ahmed, Akkas al-​​Ali, Cihat Arinc, Swie­tłana Boym, John Cage, Johann Wol­fgang Goethe, Hiwa K, Kabir, Elż­bieta Maty­nia, Diane E.King, Fran­ce­sca Rec­chia, Wik­tor Szkłow­ski, Aneta Szy­łak, Leire Vergara

Redak­cja: Fran­ce­sca Rec­chia
Redak­tor serii: Krzysz­tof Gut­frań­ski
Pro­jekt gra­ficzny: Tomasz Bersz i Marian Misiak

Cena 30 zł + koszty prze­syłki
Książkę można zama­wiać pisząc na adres sekretariat@​wyspa.​art.​pl